Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Wydawanie decyzji w sprawie przyznawana środków z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu

Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, finansowanych z budżetu państwa, w związku z brakiem możliwości ustalenia sprawcy szkody 2. Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) w oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy decyzję ustalającą wartość środków na zalesienie gruntów.

Kogo dotyczy
Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Czas realizacji
Decyzje są wydawane niezwłocznie na wniosek osób, jednak nie dłużej niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące.

Wymagane dokumenty
Wniosek, wypis z rejestru gruntów wraz z mapą z zaznaczonymi ww. gruntami, tytuł prawny do władania nieruchomością, opinia właściwego Nadleśniczego, opinia właściwego Wójta lub Burmistrza, dokument potwierdzający, iż grunty przeznaczone do zalesienia określone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, potwierdzenie  wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty
Opłata za wydanie decyzji na wniosek strony wynosi 10 zł , od pełnomocnictwa – 17 zł (część I tabeli  pkt 53 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Od przedmiotowego zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 września 191 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 2014 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.).

Dane urzędu:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Numery telefonów
16/6328700, 16/3628717

Numer faks
16/6328709

Strona BIP
www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów
Kancelaria ogólna pok. 9, I piętro

Dni i godziny
Pon.-pt. :700-15:00

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 11:24
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 11:28

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1415
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 11:28:58