Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

                                                                                      Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

1.    Oznaczenie nieruchomości:
     Nieruchomość położona w obrębie Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2938/11 o pow. 0,9168 ha i 2938/15 o pow. 0,0775 ha (łączna pow. 0,9943 ha), objęta księgą wieczystą nr PR1L/00050677/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.    Opis nieruchomości:

   Nieruchomość położona jest w północnej części miasta przy ulicy Słowackiego, w terenach o intensywnej zabudowie. Otoczenie stanowią: nieruchomości zabudowane budynkami o funkcji handlowo-usługowej oraz mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi. Obszar, na którym położone są działki jest w pełni uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, wodną, ciepłowniczą, kanalizacyjną i gazową. Działka nr 2938/11 zabudowana jest budynkiem dworca autobusowego i znajduje się na niej utwardzony plac parkingowo-manewrowy, działka nr 2938/15 jest niezabudowana.

3.    Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość opisana w pkt 1 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa, uchwalonego przez Radę Miejską w Lubaczowie uchwałą nr 103/XXIX/2021 z dnia 28 września 2001 r. z późn. zm., położona jest w terenach obsługi komunikacji. Dla ww. nieruchomości została wydana decyzja Burmistrza Miasta Lubaczowa o warunkach zabudowy nr 30/2021 z dnia 30.06.2021 r., znak: GPR.6730.22.2021, w której ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: budowie budynków handlowo-usługowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 na budynek wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, utwardzeniem i oświetleniem terenu, parkingami, placami i chodnikami, siecią i przyłączem wody, zbiornikiem przeciwpożarowym, pompownią przeciwpożarową, instalacją hydrantową, sieciami, przyłączami i instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, siecią i przyłączem gazu i prądu wraz ze stacją trafo oraz telekomunikacyjnym, terenami biologicznie czynnymi, dwoma pylonami informacyjnymi wys. 18 m oraz rozbiórkami kolidujących obiektów na działkach nr ewid. 2938/11, 2938/12, 2938/13, 2938/14, 2938/15, 2939, 2946/1, 2946/2, 2947/3, 2947/4 obr. 0001 Lubaczów, jednostka 180901_1 położonych w miejscowości Lubaczów.

4.    Cena sprzedaży nieruchomości wynosi: 576 800,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).

5.    Nieruchomość gruntowa została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego – zgodnie z art. 32 ust. 1 i 1a, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6.    Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.

7.    Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: https://powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiatlubaczowski.pl/37,xv-ogloszenia-pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 24.06.2022 r.

                                                                                                         Starosta
                                                                                              mgr Zenon Swatek

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Kuraś
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-06-24 14:13

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-06-24 14:16

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 556
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-24 14:16:40