Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie
ul. Wyszyńskiego 31
37-600 Lubaczów
tel. (0 16) 632 11 26
e-mail: pckis@lubaczow.powiat.pl

Status prawny Powiatowego Centrum Kultury 

§ 1

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie zwane dalej „Centrum” działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U z 2007r. nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr. 142 , poz. 1592 z późn. zm. ),
 • niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Centrum jest miasto Lubaczów, a terenem działania obszar Powiatu Lubaczowskiego.

§ 3

 • Organizatorem Powiatowego Centrum Kultury jest Rada Powiatu w Lubaczowie, która zapewnia Centrum środki niezbędne dla jego utrzymania i rozwoju.
 • Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Zarząd Powiatu w Lubaczowie.

     § 4


Centrum z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury, prowadzonej przez organizatora, uzyskuje osobowość prawną.

    § 5

Centrum używa pieczęci podłużnej o następującej treści :

„Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 31,

37-600 Lubaczów”

 

Cel i zadania Centrum

§ 6

Centrum jest samorządową instytucją kultury o charakterze organizatorskim, służącą zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu oraz upowszechnianiu i ochronie kultury.

§ 7

PCK realizuje zadania polegające na wspieraniu i promocji: twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej , inicjatyw i działań kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury.

§ 8

1.Do szczegółowego zakresu działania Centrum należy:

 • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 • edukacja, organizowanie i rozwijanie różnorodnych form działalności kulturalnej,
 • organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych,
 • wspieranie działalności zespołów artystycznych, folkloru i twórczości ludowej
 • promowanie działalności zespołów i twórców w tym telewizji radiu i prasie, współpraca z mediami,
 • promowanie działalności kulturalnej , prowadzonej przez osoby prawne, fizyczne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzenie szkoleń z zakresu agroturystyki i rękodzieła,
 • ochrona trwałych wartości kulturowych poprzez ich gromadzenie, dokumentowanie i zabezpieczanie przed utratą lub zniszczeniem,
 • współudział w opracowywaniu planu opieki nad zabytkami, jego realizacji i przygotowywaniu sprawozdań,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w zakresie ich utrzymania, zabezpieczania, renowacji i konserwacji, współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków
 • organizowanie na terenie Powiatu obchodów świąt państwowych i rocznic upamiętniających walki o niepodległość oraz ofiary z tym związane,
 • prowadzenie spraw zawiązanych z promowaniem Powiatu, w tym prowadzenie strony internetowej Powiatu,
 • prowadzenie działalności prasowej i wydawniczej,
 • prowadzenie spraw związanych ze wspieraniem działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych.

2. Centrum współpracuje z instytucjami kultury, stowarzyszeniami kulturalnymi z terenu Powiatu oraz z innymi instytucjami kultury z Polski i z zagranicy, w szczególności w zakresie wymiany kulturalnej.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-11-26 09:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1114
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-26 09:32:19