Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

KONCESJA NA WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ NIEOBJĘTYCH WŁASNOŚCIĄ GÓRNICZĄ

Podstawa prawna:
- art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 4, art. 22 ust. 2, art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 r., poz. 613),
- art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek, który powinien zawierać określenie (art. 24, ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy pgg, art. 49 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej):
- firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
- numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
- rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
- stanu prawnego nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków;
- prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
- czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
- środków, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
- obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;
- sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
- złoże kopaliny lub jego część., która ma być przedmiotem wydobycia;
- wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
- stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,
- projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
- geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu,
- przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art.108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

2. Do wniosku należy załączyć (art. 24 ust. 2, art. 26 ust. 2 ustawy pgg):
- dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów: wypis z rejestru dotyczący podjęcia działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu nr REGON i NIP, wypis z rejestru gruntów z wycinkiem mapy ewidencyjnej,
- informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma by. wykonywana zamierzona działalność,
w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.
- 9 egz. mapy z określeniem granic obszaru i terenu górniczego
- decyzji zatwierdzającej projekt robot geologicznych
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
- dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej,
w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia;
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji koncesyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Opłata skarbowa:
Od decyzji koncesyjnej  616,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635, ze zm.).
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lubaczowa, lub Starostwa Lubaczowskiego lub na rachunek w/w urzędu - Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, nr konta 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Uwagi
1. Starosta wydaje koncesję jeżeli jednocześnie spełnione są następujące wymagania:
- obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
- wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3 ,
- działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia materiałów wybuchowych.

2. Wydanie decyzji koncesyjnej wymaga uzgodnienia właściwego wójta (kryterium uzgodnienia jest zgodność zamierzonej działalności z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku jeżeli nie naruszy sposobu wykorzystania nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz odrębnych przepisach) oraz wymaga zaopiniowania przez marszałka województwa.

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-02-08 10:53
  • zmodyfikował: Konrad Jedynowicz
    ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 11:00

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1737
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-08 11:00:57