Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

GN.6840.1.1.2023                                                                                    Lubaczów, dnia 14.04.2023 r.

                                                        Zarząd Powiatu w Lubaczowie

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 344) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na cele publiczne, w drodze bezprzetargowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle.

1.    Oznaczenie nieruchomości:
     Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Lubaczowskiego, położona w obrębie Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1631/3 o pow. 0,0242 ha, objęta księgą wieczystą KW nr PR1L/00016217/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Na nieruchomości znajdują się urządzenia służące do doprowadzania gazu (stacja redukcyjno-pomiarowa), wchodzące w skład przedsiębiorstwa, nie należące do części składowych nieruchomości.

2.    Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w terenach nasyconych zabudową mieszkaniową jednorodzinną. W bliskim sąsiedztwie występuje teren zabudowy budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w dalszym sąsiedztwie są tereny zabudowane budynkami służby zdrowia. Teren, na którym zlokalizowana jest stacja redukcyjno-pomiarowa gazu jest ogrodzony ogrodzeniem trwałym. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: energii, wody, kanalizacji i gazu poprzez przyłącza na warunkach określonych przez gestorów tych sieci.

3.    Przeznaczenie nieruchomości:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w związku z art. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy i zagospodarowaniu przestrzennym. W oparciu o zapis w obowiązującym Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubaczowa, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 517/XLVIII/2022 z dnia 26.10.2022 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolem „MN” jako „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

4.    Cena nieruchomości: 13 874,40 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 40/100) brutto – w tym 23 % podatku VAT.

5.    Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 344), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 1 czerwca
2023 r.

6.    Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: https://powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiatlubaczowski.pl/37,xv-ogloszenia-pozostale.

                                                                                                            Starosta
                                                                                                    mgr Zenon Swatek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Kuraś
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2023-04-17 09:38
 • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-17 09:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Kuraś
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
   data publikacji: 2023-04-17 09:40

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 165
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-17 09:40:06