Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Kierownik: Piotr Czajka
Strony załatwiane są w dniach i godzinach pracy Starostwa.

Do zadań Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej należy:

Wykonywanie zadań związanych z organizacją i realizacją zarządzania kryzysowego na terenie powiatu, a w szczególności:
1. przyjmowanie , zbieranie i ewidencjonowanie oraz analizowanie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu, współpraca z instytucjami i służbami prowadzącymi stały monitoring środowiska,
2. organizacja i nadzór nad systemem ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, utrzymanie łączności z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody i stanowiskami dyżurnymi powiatowych służb, inspekcji i straży oraz urzędami gmin w zakresie przepływu informacji kryzysowej .
3. gromadzenie w bazach danych informacji o istotnych zagrożeniach oraz siłach , środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,
4. koordynowanie zorganizowaną akcją społeczną w celu zwalczania klęsk żywiołowych,
5. obsługa kancelaryjno biurowa Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego,
6. pełnienie całodobowej służby dyżurno- operacyjnej Starosty.

Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym powiatu a w szczególności:
1. dokonywaniem przez Radę Powiatu oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
2. rozpatrywaniem informacji Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej o ochronie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu oraz wydawaniem poleceń podejmowania działań w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej w celu usunięcia zagrożeń,
3. opracowywaniem we współpracy z Państwową Strażą Pożarną analiz I prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych a także innych miejscowych zagrożeń, organizowaniem systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz systemu łączności i alarmowania,
4. załatwianiem spraw związanych z uprawnieniem Starosty do żądania od organizacji Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych instytucji, które utworzyły jednostki ochrony przeciwpożarowej informacji związanych z wykonywaniem ich zadań w tym zakresie,

Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym a w szczególności:
1. zatwierdzaniem przez Starostę programów działania Policji i Powiatowej Straży Pożarnej , uzgadnianiem i kierowaniem wspólnymi działaniami służb inspekcji, straży,
2. uchwalaniem przez Radę Powiatu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
3. składaniem przez Komendanta Powiatowego Policji rocznego sprawozdania z działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
4. działalnością Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie,
5. żądaniem od Policji , powiatowych służb , inspekcji i straży oraz od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy,
6. przedkładaniem przez prokuratora rejonowego informacji i stanie przestępczości w powiecie i jej zwalczaniu.

Prowadzenie spraw z zakresu obronności kraju i obrony cywilnej w tym :
1. opracowanie corocznego planu zamierzeń obrony cywilnej powiatu ,
2. opracowanie i aktualizacja planu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej, projektów regulaminów i innej dokumentacji,
3. opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej powiatu, nadzór nad organizacją i koordynacja realizacji zadań obrony cywilnej,
4. planowanie i nadzorowanie zadań związanych z organizacją systemu ostrzegania i powiadamiania oraz ewakuacją ludności,
5. popularyzację zagadnień obrony cywilnej,
6. związanych z wykonywaniem przez obywateli powszechnego obowiązku obrony,
7.  opracowywanie Kalendarzowego planu działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa powiatu lubaczowskiego.

    
    

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-06-17 13:58

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1503
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-17 13:58:13