Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Naczelnik: Janusz Wojciechowski
Wydział załatwia sprawy w dniach i godzinach pracy Starostwa

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju,
 2. przygotowywanie propozycji dotyczących powołania komisji urbanistyczno-architektonicznych jako organów doradczych Starosty,
 3. przygotowywanie opinii Starosty dotyczącej rozwiązań przyjętych w projektach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z terenu powiatu,
 4. przyjmowanie od wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu kopii uchwalonego studium lub planu miejscowego,
 5. przygotowywanie opinii Zarządu Powiatu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 6. przygotowywanie wniosku samorządu powiatu do samorządu województwa o określenie obszaru funkcjonalnego,
 7. przygotowywanie opinii samorządu powiatowego w sprawie propozycji i wniosków dotyczących obszarów funkcjonalnych,
 8. wnioskowanie do ministra który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od nich,
 9. nakładanie w pozwoleniu na budowę, obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i zapewnienia nadzoru autorskiego,
 10. przygotowywanie pozwoleń na budowę, w tym na budowę dróg powiatowych i gminnych, zatwierdzanie projektu budowlanego w pozwoleniach na budowę,
 11. przyjmowanie zgłoszeń budów od inwestorów na budowy nie wymagające pozwolenia, zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o dokonaniu zgłoszenia, dacie wniesienia sprzeciwu lub informacji o braku wniesienia sprzeciwu,
 12. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót budowlanych i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 13. przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego nie wymagającej pozwolenia na rozbiórkę,
 14. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów i żądanie danych o obiekcie przeznaczonym do rozbiórki,
 15. przygotowywanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 16. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
 17. przygotowywanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
 18. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 19. przygotowywanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę,
 20. przygotowywanie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwolenia na wznowienie robót,
 21. przygotowywanie decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków na inną osobę, wynikających ze zgłoszenia,
 22. wydawanie dzienników budowy/rozbiórki,
 23. przygotowywanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 24. przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, przygotowywanie decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu do zmiany,
 25. sprawdzanie projektów budowlanych w zakresie:

a) zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b) zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu odrębnymi przepisami, w tym techiczno- budowlanymi,

c) kompletności projektu budowlanego i wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenia, wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

 1. kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 2. przygotowywanie postanowienia w sprawie obowiązku dostarczenia odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz dotyczących jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych a także stanu technicznego obiektu budowlanego,
 3. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do niego danych,
 4. przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
  1. kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
  2. kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
  3. kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 5. uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 6. wszczynanie postępowań na wniosek organów nadzoru budowlanego,
 7. prowadzenie spraw związanych z uprawnieniem Starosty do wydania polecenia powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego zmierzającego do usunięcia zagrożenia,
 8. potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 9. potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
 10. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem strategii rozwoju Powiatu, jej zmianami oraz opracowywanie planów krótkoterminowych rozwoju społeczno-   - gospodarczego,
 11. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o środki finansowe z Unii Europejskiej (w tym z funduszy strukturalnych), od organów rządowych i samorządowych oraz od innych dysponentów na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju społeczno- gospodarczego Powiatu,
 12. udzielanie pomocy w przygotowywaniu wniosków (jak w pkt 36) jednostkom organizacyjnym Powiatu,
 13. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją inwestycji budowlanych i remontów, w ramach środków przyznanych Starostwu w budżecie Powiatu,
 14. prowadzenie postępowań przetargowych w Starostwie zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych i umieszczanie ogłoszeń w tej sprawie na stronie internetowej Powiatu,
 15. promowanie przedsiębiorczości na terenie Powiatu,
 16. prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej, w tym organizowanie szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
 17. współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz z innymi organizacjami przedsiębiorców,
 18. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem dróg w sposób szczególny w celu odbycia uroczystości religijnych oraz imprez o charakterze sportowym lub zgromadzeń,
 19. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych oraz prawidłowym stosowaniem znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
 20. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem przedstawicieli Zarządu Powiatu i Powiatowego Zarządu Dróg w pracach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 21. przygotowywanie opinii Zarządu Powiatu do wniosku zarządcy drogi o ustalenie lokalizacji drogi powiatowej lub gminnej,
 22. przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych.

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego prowadzi rejestry i ewidencje spraw związanych z budownictwem oddzielnie dla każdej z gmin:
 1. Miasto Lubaczów ABR-I-1,
 2. Gmina Lubaczów ABR-I-2,
 3. Gmina Horyniec ABR-I-3,
 4. Gmina Wielkie Oczy ABR-I-4,
 5. Gmina Stary Dzików ABR-I-5,
 6. Gmina Narol ABR-I-6,
 7. Gmina Cieszanów ABR-I-7,
 8. Gmina Oleszyce ABR-I-8.

Prowadzone następujące rejestry i ewidencje:

 1. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę,
 2. Rejestr robót budowlanych na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
 3. Rejestr pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania,
 4. Rejestr utrzymania obiektów
 5. Ewidencja ruchu budowlanego,
 6. Ewidencja sprawozdań okresowych,
 7. Ewidencja dokumentów przekazanych do archiwum
 8. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2021-05-05 07:19

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2076
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-05 07:19:01