Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Powiatu Lubaczowskiego w celu realizacji obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lubaczowie z siedzibą przy ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, reprezentowane przez Starostę Lubaczowskiego.
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: justyna@ciechanowski.net.pl lub w siedzibie administratora, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk odbywa się w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 15  ust. 1a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330 ze zm.),
4. Nagrania są udostępniane na stronie internetowej:
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych oraz każde inne osoby, gdyż nagranie stanowi informację publiczną i są udostępniane pod w/w adresami internetowymi.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2020-11-24 13:59

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2020-11-24 13:59

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1553
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-24 14:00:06