Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Naczelnik: Józefa Kiełbowicz
Strony załatwiane są w dniach i godzinach pracy Starostwa z wyjątkiem rejestracji pojazdów, gdzie przyjmowanie stron odbywa się w godzinach od 7:30 do 14:00. Prawa jazdy wydawane są w godzinach 7:30-15:00

 

Do podstawowych zadań wydziału należy:

W zakresie prawa o ruchu drogowym:

 1. przygotowanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu w przypadkach określonych Prawem o ruchu drogowym,
 2. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rejestracją pojazdów, wydawanie dowodów i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz nalepki kontrolnej jeśli jest wymagana,
 3. prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
 4. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
 5. wydawanie i dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,
 6. wyrejestrowanie pojazdu w przypadku zniszczenia ( kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu,
 7. przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych lub informacji o zarejestrowanych pojazdach,
 8. kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczania, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska
 9. wydawanie świadectw kwalifikacji kierowcom pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób lub pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 3.5 t.,
 10. wydawanie skierowania na kontrolne sprawdzanie kwalifikacji do kierowania pojazdem silnikowym,
 11. przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego).
 12. zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
 13. przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,
 14. przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd, przewodniczącego kolegium do spraw wykroczeń, właściwego przełożonego,
 15. przygotowanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
 16. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 17. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz ich wtórników, oraz dokonywanie odpowiednich wpisów,
 18. przekazywanie do centralnej ewidencji kierowców danych o osobach, które uzyskały uprawnienia kierowcy oraz informacje o:
  • zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwróceniu,
  • cofnięciu uprawnienia oraz jego przywróceniu,
  • utracie dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezieniu,
  • zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,
 19. korzystanie z danych centralnej ewidencji kierowców,
 20. wydawanie i cofanie zezwoleń dla stacji kontroli pojazdów do przeprowadzenia badań technicznych,
 21. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
 22. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
 23. wydawanie i cofanie zezwoleń dla przedsiębiorstw lub szkół na prowadzenie szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 24. prowadzenie ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
 25. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów,
 26. przygotowanie decyzji w sprawie wyznaczenia jednostki uprawnionej do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia strzeżonego parkingu celem umieszczenia na nim pojazdów,
 27. przygotowanie uchwały rady powiatu w sprawie opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.

W zakresie kolei i prawa przewozowego:

 1. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym dla linii komunikacyjnych ponadgminnych, przebiegających wyłącznie na obszarze Powiatu,
 2. uzgadnianie rozkładów jazdy w przypadku gdy dana linia komunikacyjna przebiega poza obszarem Powiatu,
 3. ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 4. wyrażanie zgody i określenie warunków ograniczania obowiązków przewozu przez przewoźnika,
 5. nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy na wykonanie zadania przewozowego gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 6. przygotowywanie przyrzeczenia udzielenia licencji w zakresie transportu drogowego,
 7. przygotowywanie decyzji w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub przeniesienia licencji w zakresie transportu drogowego,
 8. przyjmowanie od przewoźników zgłoszeń w sprawie zmiany danych dotyczących przedsiębiorstwa,
 9. przyjmowanie licencji od przedsiębiorcy w przypadku cofnięcia lub jej wygaśnięcia,
 10. przygotowywanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez spadkobiercę zmarłej osoby fizycznej, która posiadała licencję,
 11. przygotowywanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób i przewozów osób regularnych specjalnych,
 12. przygotowywanie zmian zezwoleń, decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwolenia,
 13. przygotowywanie zaświadczeń oraz wypisów z zaświadczenia potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej (na potrzeby własne) w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej,
 14. przygotowywanie odmowy wydania nowego zaświadczenia w przypadku wykonywania przewozów niezgodnie z wydanym zaświadczeniem,
 15. przygotowywanie wezwania dla przewoźnika drogowego o przedstawienie w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w licencji lub zezwoleniu,
 16. przygotowywanie żądania od przewoźnika drogowego o przekazywanie informacji związanych z działalnością transportową,
 17. przygotowywanie dla ministra właściwego do spraw transportu informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń,
 18. dokonywanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne zgodnie z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
 19. przygotowywanie wezwania przedsiębiorcy do usunięcia stwierdzonych uchybień lub decyzji o cofnięciu licencji lub zezwolenia,
 20. opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej na której zawieszono przewozy,
 21. przygotowanie opinii związanych z transportem kolejowym

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2021-05-05 07:48

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1915
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-05 07:48:47