Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

ABR.6740.3.12.2022                                                                                  Lubaczów, dnia 06.05.2022 r.

 


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 11d. ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 176/ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm./,

STAROSTA LUBACZOWSKI

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Horyniec-Zdrój złożony w dniu 4 maja 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz Gminy Horyniec-Zdrój dla inwestycji pn.:„Kompleksowa przebudowa dróg w Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego w Horyńcu-Zdroju – II etap obwodnica DLU – droga gminna Nr G105064R ul. Wodna w km 0+460-1+010 i ul. Rolna w km 0+000 – 0+270” wraz z przebudową linii napowietrznej 0,4 kV i linii kablowych 0,4 kV i 15 kV oraz przebudową i rozbudową oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. gruntów: 225/2, 218/14, 905/1, 904, 906, 898/5, 21/15, 900/2 (uzyskanej z podziału działki nr ewid.: 900), 901/3 (uzyskanej  z podziału działki nr ewid.: 901/1), 218/21 (uzyskanej z podziału działki nr ewid.: 218/3), 474/1 położonych w Horyńcu-Zdroju, gmina Horyniec-Zdrój.

                                                        STAROSTA
                                                         Zenon Swatek

 

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów w godzinach pracy urzędu tj: w godz. 7.00 – 15.00 (I piętro, pokój nr 23) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Harasymowicz
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-05-06 11:59

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-05-06 12:01

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1038
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-06 12:03:06