Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490) - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów przy ulicy Mazury.

1.    Oznaczenie nieruchomości:
1)    Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Lubaczowskiego, położona w obrębie Lubaczów przy ulicy Mazury, objęta księgą wieczystą KW nr PR1L/00040285/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4617/23 o pow. 0,0387 ha.

2.    Opis nieruchomości:
   Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość znajduje się w obszarze zabudowy znaczących usług komercyjnych. Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości – zabudowa usługowa i jednorodzinna. Działka posiada bardzo dobry dostęp do drogi publicznej i średni do podstawowego zaplecza bytowego. Nieruchomość posiada dostęp do energii, kanalizacji i gazu na warunkach określonych przez gestorów tych sieci. Teren jest ogrodzony, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony (zieleń parkowa i ozdobna).

3.    Przeznaczenie nieruchomości:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w związku z art. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy i zagospodarowaniu przestrzennym. W oparciu o zapis w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubaczowa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 103/XXXIX/2001 z dnia 28.09.2001 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest „w terenach znaczących usług komercyjnych”.

4.    Cena nieruchomości:

Nr działki

Pow. (w ha)

 Cena wywoławcza brutto (w tym 23% podatku Vat)  (w zł)

Wysokość wadium (w zł)
4617/23 0,0387  24 862,00  2 486,00

 

5.    Przetarg na sprzedaż działki wymienionej w ogłoszeniu odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ulicy Jasnej 1, I piętro, pokój nr 15.

6.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu z adnotacją: „wpłata wadium na nieruchomość położoną w obrębie Lubaczów przy ulicy Mazury, działka nr 4617/23”, na konto bankowe pod nazwą: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Bank Spółdzielczy Lubaczów Nr 57 9101 0003 2001 0003 6650 0008 w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Wadium uważa się za wniesione z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku.

7.    Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

8.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9.    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.

10.    Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

11.    Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

12.    Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

13.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.    Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

15.    Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1, pokój nr 41, tel. 16/ 632-87-41.

16.    Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowane na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

Lubaczów, dnia 25.02.2021 r.
                                                                                            Starosta
                                                                                 mgr Zenon Swatek

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 13:32
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-09-13 13:33

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 13:33

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1202
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-13 13:34:04