Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa/Powiatu Lubaczowskiego.
2. Załączniki do wniosku:
- odpis z księgi wieczystej – oryginał, ( jest ważny trzy miesiące od daty wystawienia),
- zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań o przeznaczeniu tej nieruchomości,
- dowód poświadczający uiszczenie opłaty skarbowej – 10 zł.,
- w przypadku żądania 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie należy udokumentować wysokość dochodu miesięcznego na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego),
- oświadczenie w sprawie ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.
Termin załatwienia sprawy: nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
Informacje merytoryczne: -Wydział Rolnictwa, Geodezji, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Referat Geodezji, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, II piętro, pokój Nr 41, tel. (0-16) 632-87-41).
 
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lubaczowa lub Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, bądź na rachunek Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, nr konta 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwanej dalej „dowodem zapłaty”

Uwagi:

1. Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne.
2. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić:
a) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;
b) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.
c) z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, wymienionych w pkt a) oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, wymienionych w pkt b).
d) osoba fizyczna, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na jej wniosek 90 % bonifikaty od opłaty, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę.
e) osoby fizyczne, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcy prawni, organ właściwy do wydania decyzji udziela na ich wniosek, 50 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
f) w odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obniża się o 50 %.
g) w razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w pkt. f – g stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.

Pliki do pobrania: wniosek

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-06-18 11:20
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 13:15

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2288
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-18 13:15:47