Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

1. Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego w przypadku prowadzenia instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.
2. Organem właściwym do wydawania pozwoleń zintegrowanych jest starosta, z wyłączeniem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych oraz przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.).
3. Na podstawie art. 181 ust.1 pkt 1, w związku z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), w oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy pozwolenie.

Kogo dotyczy
Wnioskodawcy.

Czas realizacji
Pozwolenia są wydawane na wniosek osób, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (zgodnie z art. 209 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego stosownie do art. 208 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska spełnia wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera także (na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska):

1. Informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:
a. oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
b. istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
c. prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
d. prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
e. prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6,
f. proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,
g. spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a.

2. Uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 2.

3. Opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją.

4. W przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:

a. raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym",

b. opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,

c. propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składa się w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach.

Do wniosku dołącza się:
•    Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczną.

•    Zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

•    Kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli były opracowane.

•    Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

•    Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

•    Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.

•    W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłaty
Opłata rejestracyjna - wnoszona na rachunek bankowy prowadzony przez Ministra Środowiska  na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z  2014 r., poz. 1183),

Opłata skarbowa – na podstawie części III ust. 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827), w wysokości:

- 2011 zł – od pozwolenia wydawanego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

-   506 zł – od pozwolenia wydawanego w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,

-   506 zł – pozostałe,

-     17 zł - prowadzenie sprawy przez pełnomocnika.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie: Urzędu Miasta Lubaczowa lub Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, bądź na rachunek Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, nr konta: 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002.

Tryb odwoławczy
Od przedmiotowego pozwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego.

Podstawa prawna
1.    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (tekst jedn.: Dz. U. z  2017 r., poz. 519 ze zm.).
2.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016  r., poz. 1827).
3.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).
4.    Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1183).

Dane urzędu:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
ul. Jasna 1 , 37-600 Lubaczów

Numery telefonów:
16 632 87 00, 16 632 87 17

Numer faks:
16 632 87 09

Strona BIP
www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, pokój 9, I piętro.

Dni i godziny urzędowania:
Pon. – Pt.,   7:00 – 15:00

 

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 10:43

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1466
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 10:43:17