Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 1. Do podstawowych zadań Wydziału należy:
  1. opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji,
  2. opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i Regulaminu Pracy Starostwa, ich nowelizacja oraz kontrola realizacji,
  3. opracowywanie projektu Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa oraz jego nowelizacja,
  4. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
  5. wdrażanie i nadzorowanie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,
  6. prowadzenie zbioru upoważnień Starosty do wydawania decyzji administracyjnych oraz do załatwiania w jego imieniu spraw,
  7. prowadzenie zbioru zarządzeń Starosty,
  8. prowadzenie spraw związanych z członkostwem Powiatu w związkach i stowarzyszeniach,
  9. sporządzanie projektów zarządzeń Starosty, uchwał Zarządu Powiatu oraz uchwał Rady Powiatu z zakresu działania Wydziału oraz ich uzgadnianie.
  10. sprawdzanie pod względem formalno - prawnym uchwał Rady Powiatu,
  11. informowanie Starosty, Wicestarosty, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Naczelników Wydziałów i  Kierownika Zespołu o  zmianach przepisów prawnych dotyczących zadań realizowanych przez Powiat,
  12. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
  13. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem przez Starostę powierzenia stanowiska lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
  14. prowadzenie spraw z zakresu organizacji staży, przygotowania zawodowego i praktyk zawodowych,
  15. prowadzenie obsługi kadrowej, polegającej na prowadzeniu akt i spraw osobowych pracowników, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie oraz Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie,
  16. prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
  17. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego pracowników,
  18. przyjmowanie, przechowywanie oraz przekazywanie do wskazanych w ustawie podmiotów oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty  oraz ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa,
  19. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
  20.  prowadzenie obsługi kancelaryjnej, polegającej na odbieraniu i rejestrowaniu korespondencji wpływającej oraz wysyłaniu  i rejestrowaniu korespondencji wychodzącej, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie oraz Gospodarstwa Lokalowego w Lubaczowie,
  21. udzielanie obywatelom zgłaszającym się do Starostwa informacji o toku załatwiania spraw , kierowanie do właściwego Wydziału,
  22. sporządzanie rocznego planu działalności,
  23. sporządzanie i aktualizowanie rocznego planu kontroli zewnętrznych oraz sporządzanie sprawozdania z realizacji planu, na podstawie informacji przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa,
  24. sporządzanie planu kontroli wewnętrznych,
  25. wykonywanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie działania Wydziału,
  26. prowadzenie zbioru upoważnień do kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wydział lub wspólnie z innymi Wydziałami,
  27. organizowanie i koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników
  28. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
  29. opracowanie Raportu o Stanie Powiatu na podstawie pisemnych informacji przygotowanych przez Naczelników Wydziałów Starostwa oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
  30. świadczenie pomocy dla kombatantów i osób represjonowanych w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytury lub renty,
  31. współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych przy realizacji zadań na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
  32. obsługa informatyczna Starostwa,
  33.  prowadzenie obsługi informatycznej, polegającej na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie, Gospodarstwie Lokalowym w Lubaczowie oraz Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie,
  34. prowadzenie spraw związanych z informatyzacją działalności Starostwa,
  35. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,
  36. zarządzanie powiatową siecią teleinformatyczną,
  37. dostosowanie działalności Starostwa w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych oraz wykorzystania systemów teleinformatycznych związanych ze świadczeniem tych usług do wymogów ustawy o podpisie elektronicznym,
  38. umożliwianie odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru,
  39. realizacja zadań związanych z ochroną danych osobowych, w tym w systemach informatycznych wykorzystywanych w Starostwie,
  40. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
  41. załatwianie spraw związanych z uzgadnianiem i wyrabianiem pieczęci oraz tablic urzędowych,
  42. wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,
  43. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Starostwa w druki, formularze, wyposażenie, materiały biurowe i bhp,
  44. gospodarowanie samochodami służbowymi,
  45. prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych,
  46. prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru,
  47. realizowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:
 1. przygotowywanie porozumień z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 2. przygotowywanie umów z adwokatami lub radcami prawnymi w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 3. przygotowywanie i przeprowadzanie corocznie otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe,
 4. przygotowywanie dla Ministra Sprawiedliwości i Wojewody zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze kraju,
  1. prowadzenie poradnictwa prawnego,

 

w zakresie promocji:

 1. obsługa prasowa Starosty i komórek organizacyjnych Starostwa,
 2. współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich o polityce, działalności i zamierzeniach organów Powiatu,
 3. przygotowywanie listów gratulacyjnych, kartek świątecznych i podziękowań w imieniu Zarządu Powiatu, Starosty i Wicestarosty,
 4. inicjowanie i organizacja obchodów rocznic wydarzeń patriotycznych i świąt państwowych,
 5. ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie promocji Powiatu,
 6. prowadzenie powiatowego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych, na stronie internetowej powiatu,
 7. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem „ patronatu honorowego” Starosty Lubaczowskiego,
 8. prowadzenie strony internetowej Powiatu w zakresie bieżącej aktualizacji pod kątem promocyjnym,
 9. pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych  na realizację zadań z zakresu promocji.

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2021-05-05 08:36

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1797
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-05 08:36:11