Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Kierownik: Jacek Kopeć - Geodeta Powiatowy
Strony załatwiane są w dniach i godzinach pracy Starostwa.

Do podstawowych zadań Referatu Geodezji należy:

I.  W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:

1. przejmowanie mienia Skarbu Państwa na własność Powiatu,

2. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

3. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,

4. prowadzenie spraw związanych ustaleniem sposobu i terminu zagospoda-rowania nieruchomości gruntowych,

5. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, gospodarowanie nieruchomościami lub ich częściami będącymi w bezpośrednim władaniu zarządu powiatu,

6. opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,

7. prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,

8. przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nierucho-mości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej   i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,

9. przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody, przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,

10. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, wypłatą odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz  o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,

11. zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie przez sąd w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,

12. podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

13. zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą 1939 r. pozostawili nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa,

14. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,

15. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,

16. występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastruktura-nymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,

17. przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,

18. prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem, o wygaśnięciu dotychcza-sowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa   w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

19. prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzącym w skład zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

20. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,

21. ustalenie które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,

22. ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

23. przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospoda-rowania gruntów leśnych , lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia, opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej,

II.  W zakresie geodezji :

1. prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

2. prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych grawimet-rycznych i magnetycznych,

3. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

4. zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych,

5. nadzorowanie wykonania planu dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

6. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego,

7. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,


III.  W zakresie scalania i wymiany gruntów:

1. przeprowadzenie postępowania scaleniowego na koszt Skarbu Państwa, dokonywanie wymiany gruntów na zgodny wniosek właścicieli.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-06-17 14:10

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1830
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-17 14:10:05