Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

                                                                                                                                  Lubaczów, dnia 13.03.2023 r.

                                                                     OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

                                                             Starosta Lubaczowski

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, której stan prawny jest nieuregulowany poprzez zezwolenie na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Tomaszów Południe – Lubaczów oraz założeniu i przeprowadzeniu na części nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 KV relacji Tomaszów Południe – Lubaczów, tj.:
1. położona w obrębie ewidencyjnym Huta Złomy gm. Narol:
- dz. nr 55 o pow. 0,8979 ha,

    W myśl art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości zostało zamieszczone następująco: na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie; na tablicy ogłoszeń w urzędach gminy; na stronie internetowej BIP Powiatu Lubaczowskiego; w Monitorze Urzędowym, który spełnia wymogi prasy o zasięgu ogólnopolskim.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.
Stosowanie do art. 10 §1 oraz art. 73 §1, §1a i §2 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, iż stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, prawo wypowiadania się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać wnioski i uwagi w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (II piętro, pokój nr 41, nr tel. 16 632 87 41).

Po upływie ww. terminu, ustalonego do zapoznania się z materiałem dowodowym, zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1,
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Lubaczowskiego (https://bip.powiatlubaczowski.pl/)

                                                                                                     
                                                                                                       STAROSTA

                                                                                                 mgr Zenon Swatek

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Marciniszyn
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-03-14 09:42

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 70
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-14 09:48:48