Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Zarząd Powiatu w Lubaczowie

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, z przeznaczeniem dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa pomnika Gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 2523/1 stanowiącej skwer na rogu ulic: Unii Lubelskiej i M. Konopnickiej w Lubaczowie”.

1.    Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Powiatu Lubaczowskiego, położona w obrębie Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2523/3 o pow. 0,0269 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00039786/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.    Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w terenach częściowo nasyconych zabudową usługową oraz mieszkaniową jednorodzinną. W dalszym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usługowej i handlowej,. Nieruchomość posiada dostęp do energii, wody, kanalizacji i gazu poprzez przyłącza na warunkach określonych przez gestorów tych sieci.
 

3.    Przeznaczenie nieruchomości:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w związku z art. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy i zagospodarowaniu przestrzennym. W oparciu o zapis w decyzji Burmistrza Miasta Lubaczowa nr 7/2021 z dnia 06.05.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nieruchomość położona jest w terenach przeznaczonych pod budowę pomnika gen. Stanisława Dąbka, jako miejsce pamięci wraz z zielenią urządzoną.

4.    Cena nieruchomości: 11 993,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100).

5.  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

6.    Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

Lubaczów, dnia 22.06.2021 r.

                                                                            Starosta
                                                                  mgr Zenon Swatek

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 11:36

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 11:37

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1409
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-13 11:38:29