Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie stanowi podstawowy sposób udostępniania informacji publicznych, które posiada urząd.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP  udostępniana jest w trybie wnioskowym, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej ( art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Nie istnieje obligatoryjny wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej,  od którego wypełnienia uzależnione jest udostępnienie informacji przez zobowiązany podmiot. Wniosek powinien jednak zawierać opis wnioskowanej informacji oraz wskazywać sposób udostępnienia. Poniżej znajdą Państwo  wzór wniosku, z którego można skorzystać ( art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej ).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku ( art. 10 ust. 2 oraz art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w formie decyzji.

Jak złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej

    pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
    osobiście w sekretariacie Starostwa,
    pocztą elektroniczną na adres starostwo@lubaczow.powiat.pl
    faksem na numer 16 6328709
    za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

Koszty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w której urząd musiałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji zgodnie z formą wskazaną we wniosku.  Wówczas pracownicy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomią wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek ( art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Czy istnieje prawo odwołania bądź złożenia skargi

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w drodze decyzji Starosty Lubaczowskiego przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, wniesione za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego.

W przypadku bezczynności w udostępnieniu informacji wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wniesione również za pośrednictwem Starosty Lub

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kopaczek
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2020-09-21 11:41
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-03 11:58

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1936
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-03 11:58:19