Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Uprzejmie zapraszam na XIVSesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 30 października 2019r. godz. 9:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:
 

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 • Przedstawienie informacji z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.
 • Informacja o aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej SP ZOZ w Lubaczowie.
 • Podsumowanie działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat za rok szkolny 2018/2019.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały Nr XX/122/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały  Nr XX1X/250/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkól im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie na czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Oleszycach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Oleszycach.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół w Oleszycach w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół w Oleszycach.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie Technikum Uzupełniające wchodzących w skład Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2022.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubaczowski porozumienia o współpracy z Powiatem Tomaszowskim.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubaczowski porozumienia o współpracy z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznym i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 r.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu w Lubaczowie do składu Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lubaczowie.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego w 2020 r.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Lubaczowskiego.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubaczowskiego.
 • Przedstawienie petycji.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie.
 • Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Lubaczowskiego.
 • Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018 radnych powiatu, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty zatrudnionych w Starostwie Powiatowym  w Lubaczowie i w jednostkach organizacyjnych powiatu.
 • Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 • Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 • Wnioski o oświadczenia radnych.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad.                                         

       Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                       mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-10-06 10:30

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1810
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-06 10:30:30