Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Zarząd Powiatu w Lubaczowie


działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.


1.    Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka budowlana nr 5773/9 o pow. 0,1148 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00042240/6 wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w prawie własności do działki nr 5773/1 o pow. 0,1831 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, objętej księgą wieczystą nr PR1L/00055444/0.

2.    Opis nieruchomości:
   Działka nr 5773/9 położona jest w strefie peryferyjnej miasta Lubaczowa przy projektowanej drodze wewnętrznej o nawierzchni gruntowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej tj. ulicy Mickiewicza o nawierzchni ulepszonej asfaltem. Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość znajduje się w obszarze dynamicznie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszym sąsiedztwie położony jest szpital powiatowy, stacja CPN i obiekty usługowo-handlowe. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej na warunkach określonych przez gestorów tych sieci. Nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, magazynowo- składowej i drogi wewnętrznej.|

3.    Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Lubaczowa z o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 22.11.2018 r., znak: GPR.V.6730.40.2018 przedmiotowe nieruchomości położone są w terenach:
1)    działka o numerze ewidencyjnym 5773/9 położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
2)    działka o numerze ewidencyjnym 5773/1 położona jest w konturze oznaczonym symbolem „KDW” – teren drogi wewnętrznej.

4.    Cena nieruchomości: 

L.p. Nr działki Pow.w ha   Cena wywoławcza
brutto (w tym 23% podatku Vat) za działkę budowlaną wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w drodze wewnętrznej
(w zł)  
Wysokość wadium za działkę budowlaną wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w drodze wewnętrznej
(w zł)   
Minimalne postąpienie (1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)
1 5773/9    0,1148  95 256,28  10 000,00   960,00
2 5773/1
droga wewnętrzna
0,1831  


 5.    Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
6.    Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 8 lipca 2022 r.

7.    Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: https://powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiatlubaczowski.pl/37,xv-ogloszenia-pozostale.

Lubaczów, dnia 19.05.2022 r.


Starosta
mgr Zenon Swatek

  

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta - mgr Zenon Swatek
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-05-19 11:43

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Kuraś
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-05-23 08:19

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 707
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-23 08:20:25