Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Zawiadamiam, że dnia 30 kwietnia 2020r. o godz. 10:00 odbędą się obrady XX sesji Rady Powiatu Lubaczowskiego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Lubaczowie za 2019 roku oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 7. Złożenie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lubaczowskim na lata 2019-2021.
 8. Złożenie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 9. Złożenie informacji z działalności: Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, Domu Dziecka w Nowej Grobli oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie za 2019r.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
 11. Przedstawienie informacji przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie o środkach finansowych przeznaczonych na zwalczanie bezrobocia w powiecie lubaczowskim w 2020r.
 12. Przedstawienie informacji przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Lubaczowskim na lata 2015-2020.
 13. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019rok.
 14. Rozpatrzenie Raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za rok 2018-2019.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie Nr XVII/156/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2020r.
 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Statutu Muzeum Kresów w Lubaczowie.
 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  Powiatu Lubaczowskiego na 2020r.
 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2020-2030.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Sprawy różne.
 26. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-10-06 10:58

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1513
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-06 10:58:40