Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok / szczątków ludzkich z zagranicy

Starosta Lubaczowski jest organem właściwym do wydania pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania w przypadku, gdy zwłoki lub szczątki mają zostać pochowane na cmentarzu znajdującym się na terenie Powiatu Lubaczowskiego.

Pozwolenie wydawane jest na wniosek osób uprawnionych do pochowania zwłok ludzkich.


Osobami uprawnionymi do pochowania zwłok osoby zmarłej są:
•    pozostały małżonek(ka),
•    krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),
•    krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),
•    krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie),
•    powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (teściowie, zięć, synowa).


Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.


Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy w imieniu osoby uprawnionej może złożyć także upoważniona osoba lub firma pogrzebowa.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów
Wydział Organizacyjny – Kadry, I piętro pokój nr 6, telefon: 16 632 87 06

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek osoby uprawnionej (wzór do pobrania) zawierający następujące dane:
•    nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
•    datę i miejsce zgonu;
•    miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
•    miejsce pochówku;
•    środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
•    nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.
2.    Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa z osobą zmarłą (wzór do pobrania).
3.    Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Nie musi być tłumaczony akt zgonu jeżeli jest tzw. aktem międzynarodowym tj. sporządzonym zgodnie z konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 166 poz.1735).

W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. z 2001 r nr 152 poz. 1742).
4.    W przypadku działania przez pełnomocnika:
Pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Opłaty skarbowej należy dokonywać w kasie (I piętro, godz. 8-14)  Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, na nr: 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002.

Decyzja w powyższej sprawie zwolniona jest od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( t.j. Dz.U. z 2017 poz. 912).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007 r. nr 249, poz. 1866).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. z 2001 r. nr 152 poz. 1742).

Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-06-16 10:59
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-06-17 11:44

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1312
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-17 11:44:20