Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok / szczątków ludzkich z zagranicy

Starosta Lubaczowski jest organem właściwym do wydania pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania w przypadku, gdy zwłoki lub szczątki mają zostać pochowane na cmentarzu znajdującym się na terenie Powiatu Lubaczowskiego.

Pozwolenie wydawane jest na wniosek osób uprawnionych do pochowania zwłok ludzkich.

Osobami uprawnionymi do pochowania zwłok osoby zmarłej są:
• pozostały małżonek(ka),
• krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),
• krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),
• krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie),
•powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (teściowie, zięć, synowa).
Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy w imieniu osoby uprawnionej może złożyć także upoważniona osoba lub firma pogrzebowa.

Miejsce składania wniosku:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
piętro I pok. nr 8

Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP): /SPL/skrytka lub /SPL/SkrytkaESP

Pocztą elektroniczną na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl 

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
II piętro pokój nr 36 lub 35,
telefon: 16 632 87 36 lub 16 63287 35

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek (wzór do pobrania) osoby uprawnionej lub pełnomocnika o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania na cmentarzach zlokalizowanych na terenie Powiatu Lubaczowskiego musi zawierać następujące dane:
•    nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
•    datę i miejsce zgonu;
•    miejsce z którego zwłoki lub szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
•    miejsce pochówku (nazwa cmentarza);
•    środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
•    nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy lub pełnomocnika oraz numer i seria dokumentu tożsamości;
•    informację o placówce konsularnej, w której nastąpi wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zwłoki lub szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
Nie musi być tłumaczony akt zgonu jeżeli jest tzw. aktem międzynarodowym tj. sporządzonym zgodnie z konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 166 poz.1735).
W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. z 2001 r nr 152 poz. 1742).

3. Pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesienia opłaty od pełnomocnictwa (tylko w przypadku działania przez pełnomocnika) .

W przypadku działania przez pełnomocnika należy dokonać opłaty w kwocie 17,00 zł od pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej. 
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Lubaczowie lub na konto Nr konta: 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002. Tytułem: „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - dotyczy zmarłej/zmarłego ........................................”.

Decyzja w powyższej sprawie zwolniona jest od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. ze zmianami);
2) ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2019.1473 t.j. ze zmianami).
3) ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
4) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U.2007.249.1866).
6) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U.2001.152.1742)
6) konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735).

Szczegółowy opis procedury wraz z wzorami formularzy dostępny jest również na stronie: https://powiatlubaczowski.home.pl/os/prc_kar/karta.php?karta_id=160

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Mariusz Pieróg
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-06-16 10:59
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-10-04 12:30

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3053
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-04 13:17:26