Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Kierownik Referatu: Małgorzata Presch

Wydział załatwia sprawy w dniach i godzinach pracy Starostwa

Do podstawowych zadań Referatu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Łowiectwa należy:

 1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym określanie zadań dla ich właścicieli w zakresie powszechnej ochrony lasów i trwałości ich użytkowania, w przypadku nie wykonywania tych obowiązków,
 2. przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
 3. prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanów w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
 4. przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów,
 5. wydawanie nadleśnictwom opinii w zakresie rocznego planu zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 6. wydawanie decyzji o stwierdzeniu prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej oraz wydawanie decyzji w sprawie przekazania na nabywcę, praw i obowiązków związanych z prowadzeniem upraw leśnych w przypadku sprzedaży gruntu, na którym znajduje się uprawa leśna założona w oparciu o przepisy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
 7. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych powstałych w wyniku zalesień gruntów rolnych oraz odnowień,
 8. cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna,
 9. przygotowywanie decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny, w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 10. zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz rozpatrywanie zastrzeżeń i wniosków wnoszonych w stosunku do projektów tych planów, zlecanie sporządzania aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasów, zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu,
 11. przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów,
 12. zlecanie wykonywania inwentaryzacji stanu lasów dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, oraz przygotowywanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
 13. kontrolowanie realizacji zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz w wydanych decyzjach,
 14. przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
 15. prowadzenie w BIP publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 16. wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia nieruchomości dokumentacją uproszczonego planu urządzenia lasu, w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu leśnego,

  w zakresie ochrony przyrody:
 17. prowadzenie rejestru zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom handlu nimi, zgłoszonych do rejestru przez posiadaczy i prowadzących hodowlę oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru,
 18. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ustalanie opłat i kar administracyjnych, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,
 19. wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne oraz ustalanie wysokości odszkodowania z tego tytułu w przypadku braku umowy stron,
 20. udzielanie zgody na odstępstwo od wymagań w zakresie sytuowania drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej, po uzgodnieniu z właściwym zarządcą,

  w zakresie prawa łowieckiego:
 21. przygotowywanie zgody Starosty, w szczególnych przypadkach, na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny,
 22. przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 23. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
 24. przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania oraz nieodpłatne poświadczenie własnoręczności podpisu właściciela nieruchomości
 25. przygotowywanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2021-06-18 12:58

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1985
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-18 12:58:32