Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Usługa umożliwia uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z art. 180a i art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2018, poz. 799 z późn.zm.).
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Kogo dotyczy
Obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów dotyczy wytwórców odpadów
w związku z funkcjonowaniem instalacji.

Czas realizacji
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z art. 184 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 z późn. zm.) powinien zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2)oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b
3) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
4) informację o tytule prawnym do instalacji;
5) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji (odpadów);
6) ocenę stanu technicznego instalacji;
7) informację o rodzaju prowadzonej działalności;
8) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
9) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
10) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
11) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji (odpadów) - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
12) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
13) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
14) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
15) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
16) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji, w przypadku określonym w art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. jeżeli wniosek dotyczy realizacji nowej instalacji,
17) czas, na jaki ma być wydane pozwolenie,
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z art. 184 ust.2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 z późn. zm.) powinien zawierać dodatkowo:

1) numer identyfikacji (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został wydany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania
w ciągu roku;
4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Załączniki:

    Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w wysokości 2011,00 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub w wysokości 506,00zł. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
    Oświadczenie przedsiębiorcy o należeniu do określonej grupy przedsiębiorców zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców
    Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa lub prokury
    Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną
    Streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym
    Oryginał lub uwierzytelniona kopia dokumentu albo oświadczenie potwierdzające tytuł do terenu, na którym magazynowane będą odpady (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej, akt własności)
    Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej
    Postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o którym mowa w art. 42 ust. 4c o którym mowa w art. 42 ust. 4c. ustawy o odpadach
    zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
        za przestępstwa przeciwko środowisku,
        będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy Kodeks karny

Opłaty
Pozwolenie podlega opłacie skarbowej na podstawie części III ust. 40 załącznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 783).
w wysokości:
a) 2011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością  gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
b) 506,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Przedłużenie terminu ważności pozwolenia lub zmiana warunków wydanego pozwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości:
a) 50% stawki określonej w punkcie 1, jeżeli zmiana dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności, 
b) 100% stawki określonej w punkcie 1, jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie: Urzędu Miasta Lubaczowa lub Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, bądź na rachunek Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, nr konta 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002.

Tryb odwoławczy
Od przedmiotowego zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego.

 

Podstawa prawna
    Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z  2018, poz. 992).
    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 z późn. zm).
    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1044 z późn. zm.).

Dane urzędu:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
Ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Numery telefonów
16 632 87 00, 16 632 87 19

Numer faks
16 632 87 09

Strona BIP
www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów
Sekretariat w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, pok. 9, I piętro

Dni i godziny
Pon. – Pt. 7:00 – 15:00

 

Wniosek do Pobrania

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 11:06

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1539
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 11:06:44