Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy przewodniczący rady powiatu z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady powiatu. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.

W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią rady. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.

Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.

Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek który uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się, nie dolicza się do żadnej z grup głosujących. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, w głosowaniu jawnym o rozstrzygnięciu decyduje głos przewodniczącego.

Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów – to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi 50 % ważnie oddanych głosów plus 1 ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

Przewodniczący rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie może zwrócić się do wnioskodawcy o sprecyzowanie treści wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta i nie budziła wątpliwości. Jeżeli wniosków jest kilka, przewodniczący w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeżeli to może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

Za zgodą rady przewodniczący może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały.

W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, przewodniczący rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy wyraża zgodę na kandydowanie i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi zamyka listę kandydatów i zarządza wybory. Powyższy przepis nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na kandydowanie na piśmie. Z przebiegu sesji rady powiatu sporządza się protokół.

Protokół z sesji rady powinien w szczególności zawierać:

 1. określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwisko przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół,
 2. stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
 4. uchwalony porządek obrad,
 5. przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
 6. przebieg głosowania i jego wyniki,
 7. podpis przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół.

Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady. Protokół z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji rady, na której następuje przyjęcie protokołu.

Działalność rady powiatu i jej komisji jest jawna. Ogłoszenie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostać podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie. Obywatele mają prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń rady i jej komisji. Dokumenty, w tym protokoły posiedzeń rady i jej komisji udostępnia przewodniczący rady, przewodniczący komisji lub wyodrębniona do obsługi rady komórka organizacyjna Starostwa, o ile nie jest to sprzeczne z ustawami dotyczącymi w szczególności:

 • ochronie informacji niejawnych,
 • tajemnicy skarbowej,
 • tajemnicy postępowania administracyjnego,
 • tajemnicy statystycznej,
 • tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • tajemnicy udzielania zamówienia publicznego,
 • tajemnicy pomocy społecznej,
 • ochrony praw autorskich i patentowych,
 • ochrony danych osobowych,
 • ochrony dóbr osobistych i prawa do prywatności.

Dokumenty w tym protokoły udostępnia się w siedzibie i godzinach pracy Starostwa. Wypisy z protokołów dokonywane są na umotywowany wniosek po uzyskaniu zgody przewodniczącego rady lub przewodniczącego komisji.

Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzielaniu zarządowi absolutorium.

Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

 1. radni, których liczba stanowi co najmniej 1/5 składu rady,
 2. przewodniczący rady,
 3. klub radnych,
 4. komisja rady,
 5. zarząd powiatu
  uzasadniając równocześnie potrzebę podjęcia uchwały.

Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje rady. Projekty uchwał zgłaszane przez wymienione podmioty wymagają zaopiniowania przez zarząd powiatu i właściwe komisje. Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i zarządowi powiatu.

Projekt uchwały powinien zawierać:

 1. tytuł uchwały,
 2. podstawę prawną,
 3. przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
 4. wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
 5. określenie terminu wejścia w życie uchwały,
  a w przypadku aktów prawa miejscowego również sposób ich ogłoszenia.

Uchwały rady powiatu podpisuje przewodniczący rady. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady powiatu, uchwały podpisuje wiceprzewodniczący rady prowadzący sesję.

Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady powiatu. Rejestr uchwał prowadzi starosta. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu niezwłocznie.

Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej uchwały w następujących sprawach:

1. procedury uchwalenia budżetu i jego zmian,
2. budżetu i jego zmian,
3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielenia pożyczek,
4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budzetu jednostki samorządu terytorialnego,
4a. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa,
5. absolutorium dla zarządu.

Akty prawa miejscowego oraz przepisy porządkowe ogłasza się na zasadach określonych w ustawie z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2020-11-18 14:04
 • zmodyfikował: Konrad Jedynowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-18 14:06

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1834
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-18 14:06:53