Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

GN.6840.1.1.2020                                    Lubaczów, dnia 11.01.2021 r.

                                          Zarząd Powiatu w Lubaczowie

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

1. Oznaczenie nieruchomości:

     Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Lubaczowskiego, położona w obrębie Lubaczów przy ulicy Mazury, objęta księgą wieczystą KW nr PR1L/00040285/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4617/23 o pow. 0,0387 ha.

2. Opis nieruchomości:
 Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość znajduje się w obszarze zabudowy znaczących usług komercyjnych. Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości – zabudowa usługowa i jednorodzinna. Działka posiada bardzo dobry dostęp do drogi publicznej i średni do podstawowego zaplecza bytowego. Nieruchomość posiada dostęp do energii, kanalizacji i gazu na warunkach określonych przez gestorów tych sieci. Teren jest ogrodzony, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony (zieleń parkowa i ozdobna).

3. Przeznaczenie nieruchomości:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w związku z art. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy i zagospodarowaniu przestrzennym. W oparciu z zapis w obowiązującym Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubaczowa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 103/XXXIX/2001 z dnia 28.09.2001 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest „w terenach znaczących usług komercyjnych”.

4. Cena nieruchomości: 24 862,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote) brutto – w tym 23 % podatku VAT.

5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

6. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

7. Lubaczów, dnia 11.01.2021 r.


                                                                      Starosta
                                                              mgr Zenon Swatek

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 13:45

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 13:45

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 666
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-13 13:46:04