Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie- jednostka budżetowa z siedzibą przy ul. Kościuszki 141, jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej – nie posiadającej osobowości prawnej.

Zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie.

W PUP utworzone są następujące komórki organizacyjne:

 • Dział Pośrednictwa, Szkoleń i Instrumentów Rynku Pracy - PR
 • Samodzielne stan. ds. Poradnictwa Zawodowego – PSSZ
 • Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji - PE
 • Dział Finansowo-Księgowy - PF
 • Dział Organizacyjno-Administracyjny – PO
 • Samodzielne stan. ds. Prawnych - PSSP

Schemat organizacyjny PUP w Lubaczowie

 Do zadań Kierownika PUP należy w szczególności:

 1. promocja usług Urzędu.
 2. realizacja zadań określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu (tekst jednolity – Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz.514) oraz w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz.776 z późn. zmianami) zgodnie ze stosownym upoważnieniem Starosty Lubaczowskiego.
 3. opracowywanie wniosków o dodatkowe środki z Funduszu Pracy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków FP samorządom wojewódzkim i powiatowym.
 4. planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP i środkami Funduszu Pracy.
 5. opracowywanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych i przedkładanie Radzie Powiatu w celu przyjęcia w formie uchwały.
 6. wnioskowanie do starosty w sprawie zatrudnienia Zastępcy Kierownika.
 7. współpraca z organami samorządów lokalnych, z Powiatową Radą Zatrudnienia /PRZ/, władzami szkolnymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej.
 8. wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia starosty.
 9. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Regulaminu Organizacyjnego PUP.
 10. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia starosty po zaopiniowaniu PRZ regulaminu, programu działania oraz nadzór finansowy nad działalnością Klubu Pracy.
 11. planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz organizacja pracy urzędu.

Do kompetencji Zastępcy Kierownika należy w szczególności:

 1. planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz organizacja pracy w podległym pionie działań aktywizujących PUP
 2. promowanie działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i tzw. aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu
 3. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Kierownika urzędu
 4. sprawowanie kierownictwa pod nieobecność kierownika PUP, w tym załatwianie spraw stosownie z imiennym upoważnieniem starosty.

Do zakresu zadań podstawowych Działu Pośrednictwa, Szkoleń i Instrumentów Rynku Pracy w szczególności należy:

 1. marketing usług oferowanych przez Urząd.
 2. udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
 3. kierowanie osób bezrobotnych (w tym absolwentów) na subsydiowane miejsca pracy.
 4. udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
 5. ocena efektywności działań pośrednictwa.
 6. współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w powiecie lubaczowskim, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej.
 7. pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w powiecie.
 8. opracowywanie analiz lokalnego rynku pracy.
 9. organizowanie prac interwencyjnych.
 10. przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny prac interwencyjnych.
 11. organizowanie robót publicznych przy udziale samorządów lokalnych.
 12. przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny robót publicznych.
 13. organizowanie miejsc pracy dla absolwentów.
 14. przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny efektywności zatrudnienia absolwentów.
 15. określenie istniejących „grup ryzyka” i ich rozmiarów na podstawie analiz lokalnego rynku pracy.
 16. organizowanie zatrudnienia osobom wybranej „grupy ryzyka” objętej programem specjalnym.
 17. wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza miejsce stałego zamieszkania.
 18. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 19. organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
 20. przygotowanie dokumentacji do odbioru i finansowego rozliczenia tworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
 21. określenie preferencji pożyczkowych w oparciu o warunki lokalnego rynku pracy.
 22. udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek.
 23. tworzenie dodatkowych miejsc pracy z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy.
 24. planowanie szkoleń.
 25. współpraca z instytucjami szkolącymi oraz partnerami rynku pracy.
 26. upowszechnianie informacji o szkoleniach.
 27. organizacja szkoleń.
 28. ocena efektywności szkoleń.
 29. kontrola prawidłowości realizacji umów zawartych z pracodawcami w ramach: prac interwencyjnych, robót publicznych, aktywizacji zawodowej absolwentów, kontrola pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych w celu nauki zawodu, pracodawców u których odbywają staż skierowani absolwenci oraz pożyczkobiorców.

Do zadań podstawowych samodzielnego stan. ds. Poradnictwa Zawodowego/Doracy Zawodowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych oraz innych poszukujących pracy.
 2. współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
 3. tworzenie banku danych dotyczącego informacji zawodowej.
 4. popularyzacja usług w zakresie doradztwa wśród klientów urzędu.

Do zakresu zadań podstawowych Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji należy w szczególności:

 1. rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy.
 2. obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku i bez prawa do zasiłku.
 3. obsługa osób uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.
 4. dokonywanie zgłoszeń osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych oraz wyrejestrowań.
 5. dokonywanie zgłoszeń osób uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku do ubezpieczeń zdrowotnych oraz wyrejestrowań.
 6. rozpatrywanie odwołań od decyzji.
 7. gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących zadań i usług urzędu w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.
 8. udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy.

Do zakresu zadań podstawowych Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

 1. planowanie środków budżetowych urzędu.
 2. planowanie środków Funduszu Pracy /FP/.
 3. planowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. /PFRON/.
 4. kontrola dyscypliny budżetowej urzędu.
 5. kontrola dyscypliny wydatków z FP.
 6. kontrola dyscypliny wydatków z PFRON.
 7. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych budżetu PUP, FP i PFRON.
 8. obsługa kasowa budżetu urzędu, FP i PFRON.
 9. przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych.

Do zakresu zadań podstawowych Działu Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych urzędu.
 2. opracowanie regulaminu pracy urzędu.
 3. projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w urzędzie.
 4. opracowywanie projektów planów pracy.
 5. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Kierownika Urzędu.
 6. obsługa kancelaryjna urzędu.
 7. planowanie kontroli.
 8. realizacja kontroli oraz ocena wniosków kontroli.
 9. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu.
 10. zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników.
 11. kontrola dyscypliny pracy.
 12. organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów.
 13. prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansowaniem pracowników.
 14. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 15. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników urzędu.
 16. opracowanie planu szkoleń pracowników.
 17. współpraca z instytucjami, jednostkami szkolącymi , jednostką nadrzędną w zakresie organizacji szkoleń i doboru wykładowców.
 18. nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego.
 19. nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania.
 20. administrowanie siecią komputerową i bazą danych.
 21. tworzenie bazy danych statystycznych.
 22. przygotowywanie raportów.
 23. analiza określonych danych.
 24. przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy.
 25. archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem urzędu.
 26. archiwizowanie dokumentów dotyczących bezrobotnych.
 27. administrowanie majątkiem urzędu.
 28. zabezpieczenie pracowników urzędu w środki techniczno-biurowe.
 29. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby PUP.

Do zakresu zadań podstawowych samodzielnego stan. Ds. prawnych /radcy prawnego należy realizacja postanowień ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 1982, Nr 19, poz.145 z poźn. zmianami), a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw w imieniu kierownika urzędu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
 2. obsługa prawna urzędu.
 3. rozpatrywanie skarg i wniosków.
 4. analiza skarg i wniosków.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-11-26 13:04

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1449
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-26 13:05:26