Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Geolog Powiatowy - Józef Harasymowicz

Do zadań Geologa Powiatowego należy:
1) przygotowywanie koncesji (odmowy udzielenia) i jej zmiany na wydobywanie kopalin ze złoża o obszarze udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą do 2 ha i wydobyciu do 20 tys. m3 rocznie a działalność prowadzona będzie metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych, zasięganie opinii marszałka, uzgadnianie z wójtem, ustalanie zabezpieczenia roszczeń,
2) przygotowywanie decyzji o przeniesieniu koncesji na inny podmiot,
3) przygotowywanie postanowienia w sprawie określenia terminu i sposobu stwierdzonych naruszeń koncesji przez przedsiębiorcę, a w przypadku ich nie usunięcia, przygotowywanie decyzji w sprawie cofnięcia lub ograniczenia zakresu koncesji bez odszkodowania,
4) przygotowywanie (w przypadku nie stosowania przepisów o planach ruchu zakładu górniczego) decyzji w sprawie wygaśnięcia koncesji w tym zakresie i sposobu wykonania obowiązków dot. ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego w uzgodnieniu z wójtem,
5) w przypadku potrzeby, przygotowanie decyzji w sprawie ustalenia osoby obowiązanej oraz zakresu i sposobu wykonania obowiązków dot. ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego,
6) doręczanie niezwłocznie decyzji, o których mowa w pkt.1-5 właściwym organom,
7) przygotowywanie, po uzyskaniu opinii wójta, decyzji w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia projektu robót geologicznych, o których mowa w art.161 ust.2 – Prawa geologicznego i górniczego, doręczanie decyzji właściwym organom administracji geologicznej, organom nadzoru górniczego, organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
8) przygotowywanie decyzji w sprawie zatwierdzenia dodatku do projektu robót geologicznych,
9) przygotowywanie decyzji w sprawie nakazania podmiotowi który uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, wykonania za wynagrodzeniem dodatkowych czynności, w szczególności robót, pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek,
10) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenie w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych    w celu wykonywania ujęć wód podziemnych,
11) przygotowywanie decyzji w sprawie zgłoszenia sprzeciwu do projektu robót geologicznych,
12) przygotowywanie decyzji w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej,
13) przygotowywanie decyzji w sprawie nakazania zmiany dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby, wykonania dodatkowych prac geologicznych,
14) gromadzenie, ewidencjonowanie, archiwizowanie i udostępniania informacji geologicznej, pobierania z tego tytułu opłat,
15) przygotowywanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przeklasyfikowanie zasobów geologicznych o których mowa w art.101 ust.1 pkt 5 – Prawa geologicznego i górniczego,
16) przyjmowanie od przedsiębiorcy, corocznie w terminie do 15 marca, informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny,
17) przygotowywanie decyzji w sprawie nakazania dokonania obmiaru wyrobisk i przedłożenia operatu ewidencyjnego w innym terminie niż 15 marca,
18) przygotowywanie decyzji zabraniającej realizacji zmiany projektu zagospodarowania złoża kopaliny,
19) żądanie od przedsiębiorcy wyciągu z rachunku bankowego na którym gromadzi środki funduszu likwidacji zakładu górniczego,
20) przyjmowanie od przedsiębiorcy kopii dowodów dokonanych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
21) przygotowywanie decyzji w sprawie określenia należnej opłaty eksploatacyjnej w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał jej w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna,
22) przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty dodatkowej w przypadku wykonywania przez przedsiębiorcę działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,
23) przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty podwyższonej w przypadku wykonywania przez przedsiębiorcę działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych,
24) przygotowywanie decyzji w sprawie wstrzymania działalności, albo nakazania niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień, a w przypadku potrzeby, w sprawie podjęcia czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu, w przypadku stwierdzenia, że działalność określona ustawą – Prawo geologiczne i górnicze jest wykonywana:
- z naruszeniem warunków kreślonych w koncesji,
- bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków,
- bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków,
25) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy oraz prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
26) przygotowywanie opinii Starosty do projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin z terenu Powiatu, w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
27) przygotowywanie uzgodnień Starosty decyzji wójtów i burmistrzów z terenu powiatu o warunkach zabudowy, w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1862
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-17 15:22:05