Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Lubaczowskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja.

                                                                               OSOBY UPRAWNIONE

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złożą stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

                                                                                 REJESTRACJA

W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji
Osobiście w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów I piętro pok. Nr 6 lub
pod wskazanym przez Starostę nr tel. (16) 632 87 06, lub
elektronicznie - npp@lubaczow.powiat.pl, 
bądź poprzez strony; www.np.ms.gov.pl, www.bip.powiatlubaczowski.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

Rejestracja telefoniczna odbywa się w dni robocze w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.


OSOBY Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDÓW MOWY I SŁUCHU MOGĄ DOKONYWAĆ ZGŁOSZEŃ OSOBIŚCIE LUB NA ADRES E-MAIL: npp@lubaczow.powiat.pl

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.  Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie:
•   imienia i nazwiska osoby uprawnionej,
•   numeru telefonu osoby uprawnionej,
•   preferowanej daty i godziny wizyty
•   adresu w przypadku porad udzielanych poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się.

Wskazanie przez osobę uprawnioną numeru telefonu wiąże się z potrzebą kontaktu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, wskutek której konieczne byłoby przełożenie planowanej wizyty lub w przypadku udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie pomocy prawnej, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia o tym pracownika Starostwa pod numerem telefonu (16) 632 87 06.

Godzina wizyty w punkcie pomocy prawnej, wskazana podczas telefonicznej rejestracji, jest orientacyjna i może ulec zmianie.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania pomocy, o czym zadecyduje osoba udzielająca pomocy prawnej.

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się przez wypełnianie karty pomocy składającej się z części A i B.

Część A karty pomocy wypełnia osoba udzielająca nieodpłatną pomoc prawną, przy czym pozycje dotyczące osoby uprawnionej mogą być wypełniane przy udziale tej osoby.

                                                                             OPINIE

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim lub przeprowadzonej mediacji osoby uprawnione mogą przekazać anonimowo opinię o udzielonej im poradzie (część B karty pomocy).
Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. 
W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę. 
Cześć B karty pomocy obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej wypełnia osobiście osoba uprawniona i umieszcza ją w urnie.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów 
lub telefonicznie po numerem (16) 632 87 06
Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

     Ponadto, opinia może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
na adres e-mail: npp@lubaczow.powiat.pl


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują również osobom fizycznym - prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc ta jest pomocą de minimis.

     Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708).
     Zgodnie z art. 37 ust. 1 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ustawy podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1)    wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2)    informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

    W zakresie informacji, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 wnioskodawca przedstawia na formularzu następujące dane: imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby; identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), formę prawną, wielkość, klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz.489), datę utworzenia, sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości; prowadzonej działalności gospodarczej, w związku, z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis; pomocy otrzymanej w odniesieniu, do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznczona pomoc de minimis (§ 2 ust. 1 pkt 1-4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311).

    Ponadto z treści art. 37 ust. 7 wynika, że do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń i oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1, 2 pomoc nie może być udzielana.

 

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2020-12-07 14:05
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-03-01 10:47

Pliki

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-03-10 10:27

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1971
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-01 10:47:38