Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Naczelnik:  Mariusz Pieróg
Strony przyjmowane są w dniach i godzinach pracy Starostwa.

Z zakresu oświaty i kultury:

1. kształtowanie polityki dotyczącej funkcjonowania oświaty na terenie Powiatu,

2. realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół ponadgimnazjalnych, publicznych szkół specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przygotowywanie projektów aktów założycielskich i dokumentacji związanej z nadaniem statutów,

3. zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i  placówkach o których mowa w pkt. 2),

4. przygotowanie dokumentacji związanej z uzgadnianiem sporządzanych przez dyrektora projektów profili kształcenia w liceum profilowanym oraz zawodów, w których kształcić będzie szkoła zawodowa,

5. przygotowanie dokumentacji związanej z likwidacją i przekształceniem szkół i placówek, o których mowa w pkt. 2) oraz łączeniem szkół różnych typów i placówek w zespół,

6. przygotowanie projektu planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych,

7. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych, gospodarowania mieniem, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz administracyjnym, współpraca w tym zakresie z Powiatowym Zespołem Ekonomicznym,

8. przygotowanie projektów zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez inną osobę prawną lub fizyczną, jeżeli zadaniem powiatu jest prowadzenie szkoły lub placówki tego typu,

9. przygotowanie projektów porozumień w sprawie zakładania szkół i placówek, których prowadzenie nie należy do zadań własnych powiatu, z jednostkami samorządu terytorialnego, dla których prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest ich zadaniem,

10. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (cofaniem) szkołom niepublicznym uprawień szkoły publicznej,

11. przygotowanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,

12. przygotowanie dokumentacji związanej z likwidacją szkoły lub placówki prowadzonej przez powiat; przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub fizyczną, na założenie której powiat udzielił zezwolenia,

13. przygotowanie projektu wniosku w sprawie zwołania zebrania plenarnego rady pedagogicznej oraz prowadzenie spraw związanych z porozumiewaniem się z Kuratorem Oświaty w sprawie uchylenia uchwały rady szkoły lub placówki,

14. załatwianie spraw związanych z realizacją uprawnienia do prowadzenia powiatowej biblioteki pedagogicznej, placówki doskonalenia nauczycieli oraz zakładu kształcenia nauczycieli, współpraca z Podkarpackim Ośrodkiem Kształcenia Nauczycieli,

15. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem kształcenia specjalnego na terenie powiatu, kierowanie do innych powiatów w przypadku nie prowadzenia przez powiat szkoły specjalnej lub ośrodka odpowiedniego ze względu na rodzaj zaburzeń lub odchyleń rozwojowych,

16. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem przez Zarząd Powiatu stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,

17. przygotowanie projektu składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,

18. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wywołano kandydata,

19. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem przez starostę powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,

20. przygotowanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu, opracowanie projektu regulaminu rady oświatowej,

21. opracowanie projektu regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego,
 • przy współudziale Powiatowego Zespołu Ekonomicznego przeprowadzanie corocznej analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
22. opracowanie projektów regulaminów w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty Lubaczowskiego dla nauczycieli,

23. przygotowanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego,

24. wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczycieli,

25. przygotowanie, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, propozycji oceny pracy dyrektorów szkół i placówek,

26. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli (przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego, załatwianie spraw związanych z pełnieniem przez Starostę funkcji organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym związanym z awansem zawodowym nauczycieli),

27. przygotowanie dokumentacji związanej z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną,

28. prowadzenie spraw związanych z udziałem w  pracach komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego (gdy o ten stopień ubiega się dyrektor szkoły, lub placówki),

29. prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem przez organ prowadzący szkołę nauczycieli do innych szkół lub nałożeniem na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole,

30. przygotowanie propozycji zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć lub przyznania zezwolenia od obowiązku realizacji tych zajęć – dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze,

31. występowanie w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskiem do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • coroczne przygotowywanie informacji dla Rady Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych  za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa  w art. 9 ust. 1 pkt 1,2i3 lit.b-f ustawy o systemie światy,  w szkołach których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu,
32 prowadzenie spraw związanych z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych i turystyką szkolną ,
 • wydawanie z upoważnienia Starosty skierowania nieletniego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego lub Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, wskazanego przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie lub skierowania dziecka (ucznia) do innej formy kształcenia specjalnego zgodnie  z posiadanym orzeczeniem i wnioskiem rodziców (opiekunów prawnych),

33. koordynowanie działań jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie kultury, ochrony zabytków, kultury fizycznej i sportu, sprawowanie nadzoru nad:
 • Muzeum Kresów w Lubaczowie,
 • Powiatowym Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie,

34. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, prowadzeniem i zmianami organizacyjnymi powiatowych instytucji kultury,

35. załatwianie spraw związanych z zorganizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,

36. prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
 • sporządzanie projektu powiatowego programu opieki nad zabytkami i jego zmian, przedstawienie programu do zatwierdzenia przez Radę Powiatu  po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, przesłanie programu do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
 • przygotowywanie sprawozdania z realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami,
 • opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń i nagród dla dyrektorów szkół i placówek,
 • prowadzenie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej szkół i placówek oświatowych dla których powiat jest organem prowadzącym, rejestrującym lub wydającym zezwolenie na działalność,

37. przygotowanie propozycji w zakresie finansowania remontów obiektów instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych,

Z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej:
 
1. kształtowanie polityki dotyczącej funkcjonowania służby zdrowia i opieki społecznej na terenie powiatu,

2. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad
     SP ZOZ w Lubaczowie, a w szczególności:

 • przygotowanie dokumentów związanych z zatwierdzeniem Statutu
  SP ZOZ  uchwalonego przez  Radę Społeczną,
 • przygotowanie dokumentów związanych z tworzeniem, likwidacją, przekształceniem SP ZOZ,
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością Rady Społecznej
  SP ZOZ,
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem zasad przeznaczania i standardów na podstawie, których SP ZOZ może zakupić lub przyjąć darowiznę sprzętu medycznego,
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego SP ZOZ,
 • prowadzenie spraw związanych z oceną działalności SP ZOZ,
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w związku ze skargami osób korzystających z usług SP ZOZ.

3. koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Powiatu oraz służb, inspekcji i straży, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej i oświaty, sprawowanie nadzoru nad:
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie,
 • Domem Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej,
 • Środowiskowym Domem Samopomocy w Lubaczowie,
 • Domem Dziecka w Nowej Grobli,
 • Powiatową Biblioteką Publiczną w Lubaczowie oraz współdziałanie z:
     -    DPS w Lubaczowie i DPS w Wielkich Oczach i ocena ich działalności,

4. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem przez Radę Powiatu informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu oraz spraw związanych z informacją Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla Powiatu,

5. realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,

6. współdziałanie z organami Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania chorób zakaźnych ludzi,

7. przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych,

8. podejmowanie czynności związanych z organizacją systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” na terenie Powiatu oraz jego nieprzerwaną gotowością,

9. dostarczanie na pisemne żądanie Wojewody wszelkich informacji niezbędnych do sporządzania wojewódzkiego planu działania systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne”,

10. przesyłanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub wojewodzie wszelkich informacji i danych dotyczących funkcjonowania na terenie Powiatu systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne”,

11. współdziałanie z organami gmin leżących na terenie Powiatu w sprawie organizacji i realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego,

12. występowanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie szczegółowej organizacji i usytuowania centrów powiadamiania ratunkowego, z uwagi na występujące na terenie Powiatu uwarunkowania społeczne, geograficzne i transgraniczne,

13. sporządzanie informacji o programach zdrowotnych realizowanych na terenie Powiatu finansowanych z budżetów samorządowych,

14. pomoc organizacyjna podmiotom realizującym na terenie Powiatu profilaktyczne programy zdrowotne,

15. rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń dla życia i zdrowia na terenie powiatu.

Z zakresu współpracy z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych:
 

1. Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu i jej zmian w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych z budżetu powiatu lubaczowskiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją jego zadań,

 

2. Przygotowanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2021-06-16 10:45
 • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-16 10:45

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2060
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-16 10:45:48