Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

1.    Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obrębie Miasto Oleszyce, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 921/33 o pow. 0,0223 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00055922/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.    Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Oleszyce, we wschodniej jego części. Posiada dostęp do drogi gminnej poprzez teren wydzielonych dróg wewnętrznych stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią domy jednorodzinne i budynki gospodarcze oraz tereny zieleni (ogródki działkowe). Z uwagi na nieforemny kształt oraz bardzo małe parametry działka nr 921/33 będzie zbywana na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej poprzez przyłącza na warunkach określonych przez gestorów tych sieci.

3.    Przeznaczenie nieruchomości:

Działka nr 921/33 nie jest położona w granicach obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z treścią decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 21.11.2011 r. znak: BGP 6730.29.2011 (Nr 34/2011) nieruchomość położona jest w terenie ogródków działkowych oznaczonych symbolem „ZD”.

4.    Cena sprzedaży działki nr 921/33 o pow. 0,0223 ha wynosi 7 071, 27 zł brutto (w tym 23 % podatku Vat), słownie: siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 27/100.

5.    Nieruchomość Skarbu Państwa została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 921/15, w celu poprawy warunków jej zagospodarowania – zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

6.    Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

7.    Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 23.08.2021 r.

                                                                    Starosta
                                                               mgr Zenon Swatek

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 11:20

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 11:20

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 925
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-13 11:21:04