Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Dane adresowe:

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie
ul. Wyszyńskiego 31
37-600 Lubaczów

tel. (0 16) 632 99 90
e-mail: pzdlubaczow@pro.onet.pl


Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie działa na podstawie:

 • Uchwały Zarządu Powiatu Lubaczowskiego Nr 31/52/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Lubaczowie, z późn. zmianami.
 • Statutu będącego załącznikiem do Uchwały Nr 31/52/99 z dnia 24.11.1999 r. Zarządu Powiatu Lubaczowskiego.
 • Regulaminu Organizacyjnego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego. Siedzibą Powiatowego Zarządu Dróg jest miasto Lubaczów, terenem działania jest Powiat Lubaczowski.

Nadzorowanie, koordynowanie działalności Powiatowego Zarządu Dróg należy do Zarządu Powiatu w Lubaczowie.

Powiatowy Zarząd Dróg działa jako jednostka budżetowa finansowana z budżetu Powiatu Lubaczowskiego. Budżet PZD jest uchwalony przez Zarząd Powiatu na rok kalendarzowy, jest on planem finansowym obejmującym dochody i wydatki jednostki.

W skład PZD w Lubaczowie wchodzą :

Służba Drogowa z bazami w:

 • Lubaczowie
 • Narolu

  Wewnętrzne komórki organizacyjne
 • Administracyjno-kadrowa
 • Finansowo-księgowa
 • Drogowo-mostowa i zamówień publicznych
 • BHP i ppoż. oraz sprzętu i transportu

Zakres działalności Powiatowego Zarządu Dróg obejmuje:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • pełnienia funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym,
 • koordynacja robót w pasie drogowym
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie wszelkich robót w pasie drogowym, na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych, pobieranie opłat.
 • wyrażanie zgody na przebudowę lub kapitalny remont budynków, obiektów inżynierskich i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu znajdujących się w pasie drogowym,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • wnioskowanie do Wojewody, w przypadku, gdy środki techniczne którymi dysponuje Powiatowy Zarząd Dróg są niewystarczające, o wprowadzenie obowiązku odpłatnych świadczeń rzeczowych w celu zapobieżenia zagrożeniu lub przerwaniu komunikacji na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powstania zatoru drogowego w wyniku katastrofy lub wypadku drogowego itp., wzywanie do wykonywania świadczeń na rzecz utrzymania drogi,
 • prowadzanie organizacji ruchu wynikającej z wybudowania lub zmodernizowania drogi,dokonywanie zmian w organizacji ruchu poprzez ograniczenie ruchu lub zamykanie drogi,
 • wykonywanie zadań związanych z umieszczaniem i utrzymywaniem znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, zawieranie umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w sprawie udziału w kosztach budowy, modernizacji oraz utrzymania dróg,
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Powiatu w ramach jego kompetencji w zakresie dróg i mostów.

Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora.

Dyrektor podejmuje decyzje :

 • jako Kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej,
 • w sprawach wynikających z pełnienia przez PZD funkcji zarządu drogi.

Dyrektor jest upoważniony do podejmowania wszystkich czynności w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników PZD w Lubaczowie. Dyrektora w razie nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora, który w takim przypadku podejmuje decyzje z upoważnienia Dyrektora.

Dyrektor jest upoważniony do :

 • podejmowania decyzji we wszystkich sprawach z zakresu działania PZD nie zastrzeżonych do decyzji Zarządu Powiatu Lubaczowskiego,
 • udzielania wyjaśnień w sprawach z zakresu działania PZD,
 • reprezentowania stanowiska PZD w stosunkach z terenowymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi jednostkami.

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Lubaczowie. Szczegółową organizację wewnętrzną Powiatowego Zarządu Dróg, obszar działania Służby Drogowej, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki i w piątki od godz. 8 do godz. 11. Z-ca Dyrektora, Kierownicy i pozostali pracownicy PZD w Lubaczowie przyjmują skargi i wnioski codziennie w godzinach pracy Powiatowego Zarządu Dróg.

Wyposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie stanowią składniki mienia przejęte na podstawie „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych, drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej” przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie od Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych, określone szczegółowo w protokołach zdawczo-odbiorczych, sporządzonych na dzień 31 grudnia 1998 roku stają się z dniem 1 stycznia składnikami mienia jednostki organizacyjnej Powiatu- Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie.


Decyzją Nr 88/253/2001 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 19.09.2001 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – Zarząd Powiatu w Lubaczowie postanowił ustanowić trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie do nieruchomości położonej w obrębie Lubaczów przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31 w ½ części zabudowanej budynkiem administracyjnym z przeznaczeniem na cele statutowe jednostki. 

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-11-26 10:29

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1034
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-26 10:29:50