Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

                                                                                                                    Lubaczów, dnia 14.04.2022 r.

                                                                   OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), dalej „k.p.a”

                                   STAROSTA LUBACZOWSKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informacje, że w dniu 14 kwietnia 2022 r. zostały wydane decyzje o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych, których stan prawny jest nieuregulowany poprzez zezwolenie na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Tomaszów Południe – Lubaczów oraz założeniu i przeprowadzeniu na części nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 KV relacji Tomaszów Południe - Lubaczów, tj.:
1. położone w obrębie ewidencyjnym Mokrzyca gm. Lubaczów:
- dz. nr 46 o pow. 0,8345 ha,
- dz. nr 54 o pow. 0,7517 ha,

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 15 kwietnia 2022 r. do dnia 29 kwietnia 2022 r. 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ul. Jasna 1 (II piętro, pokój nr 41).

Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku art. 9a ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1,
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Lubaczowskiego (https://bip.powiatlubaczowski.pl/)

                                                                                                    STAROSTA
                                                                                               mgr Zenon Swatek

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta - mgr Zenon Swatek
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-04-14 11:32

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-04-14 11:34

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 719
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-14 11:34:49