Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Uprzejmie zapraszam na X Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019r. godz. 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Część I

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII i IX Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Referat pt. „Jak wykreować obszarowy produkt turystyczny na Roztoczu Wschodnim” Teresy Brzezińskiej – Wójcik.
 6. Referat pt. „Od lokalnego dziedzictwa geologicznego do Globalnego Geoparku UNESCO” mgr Michała Porosa.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubaczowski porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przerwa w obradach: 10 minut

     8. Podpisanie porozumienia przez Powiat Lubaczowski o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
     9. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Lubaczowskim i Powiatem Tomaszowskim.

Przerwa w obradach: 5 minut

Część II

    10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
    11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2030.
    12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania publicznego ”Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1555R Cewków-Dobra”
    13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. ,,Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków     Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,  Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
    14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zabezpieczenia przez Powiat Lubaczowski środków finansowych na wkład własny do realizacji projektu  ,,Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych i wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na ten cel.
    15. Rozpatrzenie skargi.
    16. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
    17. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
    18. Wnioski i oświadczenia radnych.
    19. Sprawy różne.
    20. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-10-06 09:54

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1642
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-06 09:54:54