Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego

1. Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego.
2. Organem właściwym do wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do  powietrza z instalacji jest starosta, z wyłączeniem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych oraz przedsięwzięć i zdarzeń o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
3. Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr. 130, poz. 881), w oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy pozwolenie.

Kogo dotyczy
Wnioskodawcy.

Czas realizacji
Pozwolenia są wydawane  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu  miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych  do 2 miesięcy od złożenia wniosku.
 
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie pozwolenia na podstawie art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, powinien zawierać:
1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

3. Informację o tytule prawnym do instalacji.

4. Informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji.

5. Ocenę stanu technicznego instalacji.

6. Informację o rodzaju prowadzonej działalności.

7. Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji.

8. Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska.

9. Informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację.

10. Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia (określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy); warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji.

11. Informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.

12. Informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko.

13. Wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane.

14. Zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji.

15. Proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań.

16. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów).

17. Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji; deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska.

18. Czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Ponadto, w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust.2 pkt3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wniosek powinien spełniać wymagania określone w ust.2c i w ust. 2d artykułu 184 tejże ustawy.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnieniu wymogów, o których mowa w art.143 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz w/w informacji, powinien zawierać także:
- czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
- określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
- opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
- określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
- aktualny stan jakości powietrza,
- określenie warunków meteorologicznych,
- wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania,
o których mowa w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.


Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,  

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia,

- w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.


Opłaty
Opłata skarbowa – na podstawie części III ust. 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827), w wysokości:
- 2011 zł od pozwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- 506 zł od pozwolenia wydawanego w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą  w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
- 506 zł – pozostałe,
- 17 zł - prowadzenie sprawy przez pełnomocnika.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lubaczowa lub Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, bądź na rachunek Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, nr konta 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002.

Tryb odwoławczy
Od przedmiotowego pozwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego.


Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z  2017  r., poz. 519 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827),
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz.881)

Dane urzędu:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
ul. Jasna 1 , 37-600 Lubaczów

Numery telefonów:
16 632 87 00, 16 632 87 17

Numer faks:
16 632 87 09

Strona BIP
www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, pokój 209, I piętro.

Dni i godziny urzędowania:
Pon. – Pt.,   7:00 – 15:00
 

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 10:45

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2142
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 10:45:36