Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

                  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                   Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490) - ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów.

         Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zostały przeprowadzone w terminach: pierwszy – w dniu 15 stycznia 2020 r., drugi – w dniu 23 kwietnia 2020 r., trzeci – w dniu 31 lipca 2020 r., czwarty – w dniu 24 listopada 2020 r. Przetargi te zakończyły się wynikiem negatywnym.

1.    Oznaczenie nieruchomości:
1)    Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Lubaczów, objęta księgą wieczystą KW nr PR1L/00042240/6, składająca się z działek budowlanych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 1463/12 o pow. 0,0987 ha i 5773/9 o pow. 0,1148 ha.

2)    W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej tj. ulicy Adama Mickiewicza (działka nr 1450) sprzedaż działek budowlanych, wymienionych w ppkt 1) nastąpi wraz ze zbyciem udziału w prawie własności do działek gruntu stanowiącego drogi wewnętrzne, w następujący sposób:

a)    działka nr 1463/12 – zostanie sprzedane wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w prawie własności do działki nr 1464 o pow. 0,2390 ha (droga wewnętrzna), objętej księgą wieczystą Kw nr PR1L/00045427/2,
b)    działka nr 5773/9 – zostanie sprzedana wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w prawie własności do działki nr 5773/1 o pow. 0,1831 ha (droga wewnętrzna), objętej księgą wieczystą KW nr PR1L/00042240/6.

2.    Opis nieruchomości:
   Nieruchomości położone są w strefie peryferyjnej miasta Lubaczowa przy projektowanych drogach wewnętrznych o nawierzchni gruntowej. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej tj. ulicy Mickiewicza o nawierzchni ulepszonej asfaltem. Teren na którym zlokalizowane są nieruchomości znajduje się w obszarze dynamicznie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszym sąsiedztwie położony jest szpital powiatowy, stacja CPN i obiekty usługowo-handlowe. Nieruchomości posiadają dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej na warunkach określonych przez gestorów tych sieci. Nieruchomości znajdują się w otoczeniu z terenami zurbanizowanymi, zabudową jednorodzinną i drogami publicznymi.

3.    Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Lubaczowa o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 22.11.2018 r., znak: GPR.V.6730.40.2018 przedmiotowe nieruchomości położone są w terenach:
1)    działka nr 1463/12 położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2)    działka nr  5773/9  położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
3)    działki o numerach ewidencyjnych: 5773/1 i 1464 położone są w konturze oznaczonym symbolem „KDW” – teren drogi wewnętrznej.

4.    Cena nieruchomości:

 L.p. Nr działki

Pow.(w ha)

Cena wywoławcza brutto (w tym 23% podatku Vat) za działkę budowlaną wrazz udziałem w drodze wewnętrznej (w zł)

Wysokość wadium za działkę budowlaną wraz z udziałem w drodze wewnętrznej (w zł)

1 1463/12  0,0987 61 422,20 6 142,00
2
1464 droga wewnętrzna
0,2390    
3 5773/9 0,1148 90 532,15 9 053,00
4 5773/1 droga wewnętrzna 0,1831    
RAZEM     151 954,35 15 195,00

 

5.    Przetarg na sprzedaż działek, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 17 marca 2021 r. od godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ulicy Jasnej 1, I piętro, pokój nr 15 - według kolejności podanej w tabeli w pkt 4 niniejszego ogłoszenia.

6.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu z adnotacją: „wpłata wadium na nieruchomość położoną w obrębie Lubaczów, działka/i nr …........”, na konto bankowe pod nazwą: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Bank Spółdzielczy Lubaczów Nr 57 9101 0003 2001 0003 6650 0008 w terminie do dnia 11 marca 2021 r. Wadium uważa się za wniesione z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku.

7.    Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

8.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9.    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.

10.    Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej /z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

11.    Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

12.    Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

13.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.    Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

15.    Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1, pokój nr 41, tel. 16/ 632-87-41.

16.    Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowane na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

Lubaczów, dnia 10.02.2021 r.
 

                                                                                                   Starosta
                                                                                          mgr Zenon Swatek

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 13:41

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 13:42

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 871
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-13 13:42:40