Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 ust.1, ust.2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 992 z późn. zm.).
W oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy zezwolenie.

Kogo dotyczy
Obowiązek uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczy posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów.
Czas realizacji
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Zgodnie
z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2018, poz. 992 z późn. zm.) wniosek zawiera:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu
i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
6) wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku
7)wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
8)wskazanie całkowitej pojemności (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
9) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia,
a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;
10) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby
i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
11) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
12)opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
13) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
14)proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach
15)Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Załączniki
    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł za zezwolenie na przetwarzanie odpadów
    Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa lub prokury
    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
    Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
    Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku  o odpadach
    Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
    Postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
    Zaświadczenie/a o niekaralności:
    - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
    - wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
    za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
    Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
    Oświadczenie/a o niekaralności:
    - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
    - wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
    za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach*
    Oświadczenie/a, że w stosunku do:
    - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
    - posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
    w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach*
    Oświadczenie/a, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach*

* Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Opłaty
Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł (na podstawie części III ust. 43 c załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1044 z późn. zm.).
 

Przedłużenie terminu ważności zezwolenia lub zmiana warunków wydanego zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości:
a) 50% stawki określonej od zezwolenia, jeżeli zmiana dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności;
b) 100% stawki określonej od zezwolenia jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie: Urzędu Miasta Lubaczowa lub Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, bądź na rachunek Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, nr konta 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002.

Tryb odwoławczy
Od przedmiotowego zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego.

 

Podstawa prawna
    Art. 41   ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 2, art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (t. j. Dz. U. 2018, poz. 992 z późn. zm.).
    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1044 z późn. zm.).

Dane urzędu:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Numery telefonów
16 632 87 00, 16 632 87 19

Numer faks
16 632 87 09

Strona BIP
www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów
Sekretariat w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, pok. 9, I piętro

Dni i godziny
Pon. – Pt. 7:00 – 15:00

 

WNIOSEK DO POBRANIA

 

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 11:12

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1727
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 11:12:40