Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WYDOBYWANIA PIASKÓW I ŻWIRÓW

Zawiadomienie o zamiarze wydobywania piasków i żwirów, dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, do 10 m3 w roku kalendarzowym, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną

1. Zawiadamianie o zamiarze wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:
1) będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
2) nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;
3) nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
2. Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym starostę, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

Podstawa prawna:

- art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 r., poz. 613),

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie zgłoszenia
2. Aktualny wypis z rejestru gruntów.
3. Kopię aktualnej mapy zasadniczej przedmiotowej działki w skali 1:1000 z naniesieniem miejsca wykonywania prac wydobywczych.

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy nie występuje

Opłata skarbowa:
Brak opłat skarbowych

Uwagi !
W przypadku naruszenia wymagań określonych w pkt 1 i 2:
1) właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakazuje wstrzymanie wydobywania kopaliny; kopię tej decyzji niezwłocznie przekazuje się staroście;
2) starosta ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną, o której mowa w art. 140 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-02-08 13:47

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1628
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-08 13:47:37