Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. W przypadku nieobecności starosty, lub niemożności wykonywania przez niego funkcji, do zadań wicestarosty należy wykonywanie funkcji, zadań i kompetencji Starosty.
Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb inspekcji i straży.

Do wyłącznego zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:

 1. reprezentowanie Powiatu na zewnątrz,
 2. organizowanie pracy Starostwa,
 3. podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
 4. prowadzenie korespondencji z ambasadami oraz przedstawicielstwami państw obcych w Polsce,
 5. udzielanie odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski posłów na Sejm, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej i radnych,
 6. wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego,
 7. wyrażanie zgody na wyjazd samochodem służbowym poza teren województwa,
 8. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Powiatu,
 9. przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
 10. współdziałanie z Wojewodą w zakresie funkcjonowania systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” na terenie powiatu,
 11. podejmowanie działań decyzyjnych w sprawach osobowych pracowników Starostwa a szczególności nawiązywanie stosunków pracy , dysponowanie funduszem płac, awansowanie, nagradzanie i karanie,
 12. upoważnienie, w formie pisemnej, pracowników Starostwa i Kierowników jednostek organizacyjnych do załatwiania określonych spraw w ustalonym zakresie a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa,
 14. sprawowanie nadzoru nad Sekretarzem Powiatu, Skarbnikiem Powiatu i Wydziałem Finansowym, Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych, Wydziałem Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, Wydziałem Geodezji i gospodarki Nieruchomościami, Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów, Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnikiem ds. Wyborów, Geologiem Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Lubaczowie, Powiatowym Zarządem Dróg w Lubaczowie,
 15. nadzór nad współdziałaniem ze służbami, inspekcjami i strażami,

Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarządu powiatu należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektu porządku obrad zarządu,
 2. określanie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,
 3. przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
 4. zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.

W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu. Nie dotyczy to przepisów porządkowych. Czynności, o których mowa wyżej, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu.

Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji przez zarząd powiatu.

Starosta składa radzie powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2020-11-20 10:14

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1555
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-20 10:14:49