Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Dane adresowe:
     
Dom Pomocy Społecznej
37-613 Ruda Różaniecka 53
tel. 016 631 96 15; 016 624 86 64;
fax: 016 624 86 61
e-mail: ruda_rozaniecka@dps.pl
web. http://dps-rudarozaniecka.pl/


Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego działającą na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2009 Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 929 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 278 z późn. zm.),
 • Statutu Domu Pomocy Społecznej w rudzie Różanieckiej, który stanowi Załącznik do uchwały Nr XXVI/255/2001 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 30 sierpnia 2001r.

Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej jest samorządową jednostką budżetową finansowaną z budżetu Powiatu Lubaczowskiego. Na czele Domu stoi Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Domu i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Domu. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu. Dom jest Domem stałego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom świadczy usługi w zakresie:

 • potrzeb bytowych mieszkańców,
 • świadczeń opiekuńczych,
 • świadczeń wspomagających,
 • świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Dom określa Statut Domu.
 
Dyrektor mgr Janusz Zastawny tel./fax (016) 6248661
Gł. Księgowy Halina Wałczyk tel. (016) 6248660

Dom Pomocy Społecznej jest budżetową jednostką samorządową finansowaną z budżetu Powiatu Lubaczowskiego. Nie posiada osobowości prawnej. Działa na zasadach ogólnych dla samorządowych jednostek budżetowych. Majątek trwały jednostki według stanu z dnia 31 grudnia 2004r. wynosił 6.171.554,77 zł.

Tryb działania Domu, a w szczególności tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej.(Dz. U. Nr 82, poz. 929 )

Do Domu kieruje się na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu,
 • wywiadu środowiskowego (rodzinnego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się), zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę,
 • opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się,
 • opinii właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
 • decyzji o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej,
 • decyzji organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się,
 • zaświadczenia, o którym mowa w art.22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych okresu powojennego.
 • decyzji urzędu miasta lub gminy z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej o pokryciu kosztów - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez daną osobę.

W przypadku, gdy do Domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do Domu nie wymaga przełożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2-8. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie trzech miesięcy od daty wydania decyzji o skierowaniu do domu. W/w dokumenty kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu. W przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te Ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę Domu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR w Lubaczowie). Decyzję o skierowaniu lub o odmowie skierownia do Domu wydaje Starosta lub z jego upoważnienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się.
Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie przyjęcia do Domu.

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 116, poz. 1243 z późn. zm.) oraz Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.
Przyjmowanie skarg i wniosków reguluje art. 226 kodeksu postępowania administracyjnego.
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wynosi: 1.509,04 zł miesięcznie. Na powyższe składa się 70% dochodu mieszkańca (emerytura, renta) pozostałą część dopłaca rodzina lub Gmina z której mieszkaniec pochodzi.

Obecnie na nowych chętnych czekają maksymalnie 2,3,4 osobowe pokoje z oddzielnymi łazienkami, WC, TV, czajnik bezprzewodowy, balkon. Ośrodek przygotowany do wózków inwalidzkich ( winda ). Zakład jest bardzo dobrze wyposażony w najnowszy sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, łącznie z urządzeniami do hydroterapii. Ze względu na rodzaje schorzeń występujących wśród naszych mieszkańców kładniemy duży nacisk na pracę terapii zajęciowej oraz psychologa.

Do dyspozycji mieszkańców: sklepik - kawiarnia, kaplica, biblioteka, siłownia, sala gimnastyczna, boiska do gry w piłkę nożną i siatkową, kompleks parkowy. Dom nasz zapewnia dostęp do kultury i rekreacji, organizujemy wycieczki rowerowe, samochodowe, piesze, zabawy taneczne, ogniska itp.

Dobre warunki zakwaterowania oraz jedne z najniższych kosztów utrzymania pozwalają w pełnym zakresie skorzystać z naszych usług na które serdecznie zapraszamy.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-11-24 10:37

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1269
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-24 10:37:56