Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225) oraz zgodnie z Uchwałą nr XVI/59/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030:

Starosta Lubaczowski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 14.03.2023 r. do dnia 18.04.2023 r.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata
2022–2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:

1. z mieszkańcami gmin z terenu Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”,
2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gmin Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, Partnerstwo Roztocze włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

1. Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”;
2.Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–6 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
2. drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@lubaczow.powiat.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Roztocze”;
3. drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Roztocze”;
4. bezpośrednio do budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.
5.Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy terminy i miejsca podane zostaną co najmniej na stronie internetowej starostwa (pl) i stronie podmiotowej starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatlubaczowski.pl) oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu.
6. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w godzinach pracy Starostwa.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Starosta Lubaczowski.

 Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dostępne są od dnia 14.03.2023 r.:
 -
w wersji papierowej w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1,37-600 Lubaczów, w godzinach pracy Starostwa;
 - w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (pl) oraz na stronie podmiotowej starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatlubaczowski.pl).

            Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (powiatlubaczowski.pl) oraz na stronie podmiotowej starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatlubaczowski.pl).

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 122
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-14 14:38:44