Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Zezwolenia:

 1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), po uiszczeniu opłat, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 11.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 2. adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE)
  nr 1071/2009;
 3. informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 5. określenie rodzaju transportu drogowego;
 6. określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
 7. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych oraz osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) |
  nr 1071/2009;
 8. określenie liczby wpisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji wspólnotowej;
 9. w przypadku licencji wspólnotowej – określenie czasu, na który ma być ona udzielona.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się:

 1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; (t. j. wymogi zdolności finansowej 9.000 EUR na pierwszy pojazd i 5.000 EUR  na każdy następny pojazd.)
 3. oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z ust. 2 pkt 1;
 4. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2;
 5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia; (1.000 zł i 110 zł za każdy następny pojazd.)
 6. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej osoby:
 1. będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową;
 2. prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
 3. zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
 • albo oświadczenie tych osób o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

  Opłaty: za zezwolenie - 1000  zł, za każdy wypis 110 zł.

 

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

 1. samochodem osobowym,
 2. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 3. taksówką  - (wydaje burmistrz miasta lub wójt gminy)
 • wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

Licencji, o której mowa w ust. 1 i 2, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.

Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

 1. członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą:
 1. nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
 2. nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 1. przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych;
 2. znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi  lub majątkiem w wysokości:
 1. 9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
 2. 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;
 1. w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
 2. posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

 1. spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
 2. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro.

Licencje:

 1. Licencji, o których mowa w art. 5b ust. 1 i 2, udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego, po uiszczeniu opłaty, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 2. informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką – także obszaru wykonywania przewozu;
 5. określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;
 6. określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego – w przypadku wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i2;
 7. określenie liczby wypisów z licencji – w przypadku wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1 i 2.

Do wniosku o udzielenie licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, dołącza się:

 1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 2. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1;
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 2;
 4. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4;
 5. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
 1. markę, typ,
 2. rodzaj/przeznaczenie,
 3. numer rejestracyjny,
 4. numer VIN,
 5. wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;
 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów tej licencji.

W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w postaci dokumentu elektronicznego załączniki, o których mowa w ust. 3, składa się również w postaci elektronicznej.

 

Opłaty: za licencję - 900 zł, za wypis - 99 zł.

 

Przewozy na potrzeby własne:

 1. Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje i dokumenty określone w art. 8 ust. 2 pkt 1-4 i 6 oraz ust. 3 pkt 4 i 5; to jest:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 2. informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką – także obszaru wykonywania przewozu;
 5. określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego – w przypadku wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2;
 1. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4;
 2. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
 1. markę, typ,
 2. rodzaj/przeznaczenie,
 3. numer rejestracyjny,
 4. numer VIN,
 5. wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

  Opłaty: za  zaświadczenie -500 zł, za każdy wypis  -100 zł.

 

Transport drogowy osób:

Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych wymaga zezwolenia:

- w krajowym transporcie drogowym – wydanego, w zależności od zasięgu tych przewozów odpowiednio przez:

- starostę, w uwzględnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii komunikacyjnych;

Przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym wykonywane są według następujących zasad:

 1. do przewozu używane są wyłącznie autobusy odpowiadające wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym;
 2. rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach autobusowych;
 3. wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy;
 4. należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat, a pasażer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących;
 5. w kasach dworcowych oraz autobusie znajduje się dostępny do wglądu pasażer opracowany przez przewoźnika lub grupę przewoźników regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy;
 6. cennik opłat został podany do publicznej wiadomości przy kasach dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym regularne przewozy osób, przy czym cennik opłat musi także zawierać ceny biletów ulgowych:
 7. określone na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138),
 8. wynikających z uprawnień pasażerów do innych ulgowych przejazdów, jeżeli podmiot, który ustanowił te ulgi, ustalił z przewoźnikiem w drodze umowy warunki zwrotu kosztów stosowania tych ulg;
 1. zgodnie z warunkami przewozu osób określonymi w zezwoleniu.

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:

 1. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 2. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 3. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
 4. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 5. cennik;
 6. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

Za wydanie zezwolenia na obszarze powiatu:

 • na 1 rok - 250 zł,
 • na 2 lata - 300 zł,
 • na 3 lata - 350 zł,
 • na 4 lata - 450 zł,
 • na 5 lat  -  550 zł.

Informacja

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Wydział Komunikacji przypomina o obowiązku złożenia do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dwóch oświadczeń dotyczących:

1)    Oświadczenie dot. bazy eksploatacyjnej
2)    Oświadczenie dot. liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie (łącznie z przedsiębiorcą), wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., bez względu na formę zatrudnienia oraz informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym tj. 2022 r. w terminie do dnia 31.03.2023 r.

Średnią arytmetyczną liczymy dzieląc liczbę zatrudnionych kierowców łącznie z przedsiębiorcą przez liczbę miesięcy w roku i przedstawiamy w ułamku np. 1/12=0,08 ( w przypadku samego przedsiębiorcy, który nie zatrudnia kierowców).

UWAGA:
Przekazane formularze należy wypełnić i dostarczyć do Wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ul. Jasna 1, pokój nr 40 lub 42 lub wysłać pocztą tradycyjną. Proszę nie wysyłać oświadczeń e-mailem.

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2021-05-05 08:30

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1643
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-14 14:20:23