Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

1. Oznaczenie nieruchomości:
    Nieruchomość położona w obrębie Basznia Dolna gm. Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 306 o pow. 0,5593 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00011741/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Opis i przeznaczenie nieruchomości
    Nieruchomość rolna, niezabudowana, znajduje się na obszarze gminy nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, W rejestrze gruntów sklasyfikowana jest jako grunty orne i łąki: R IVb - 0,3997 ha, R V - 0,1478 ha,  Ł V 0,0118 ha.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości
1)    Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym za przedmiotowy grunt w wysokości stanowiącej równowartość 3,72 q żyta, przyjmując za 1 ha gruntu równowartość ilości żyta: R IVb – 2,72 q, R V – 0,93 q, Ł V – 0,07 q.
2)     Do naliczenia czynszu dzierżawnego przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy, ogłaszaną przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

4. Termin wnoszenia opłat: do dnia 31 marca każdego roku.

5. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 09.08.2021 r.
                                                                                    Starosta
                                                                           mgr Zenon Swatek

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 11:22

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 11:23

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1273
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-13 11:23:29