Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

1. Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość położona w obrębie Łukawiec gm. Wielkie Oczy, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1187 o pow. 0,0183 ha, 1188 o pow. 0.0222 ha i 1189 o pow. 0.0663 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00055220/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej Gminy Wielkie Oczy w terenach odwiertów kopalnianych i drogi dojazdowej do tych odwiertów, w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych oraz zurbanizowanych pod zabudowę jednorodzinną. W bliskiej odległości znajdują się tereny zabudowy osadniczej. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej i gazowej.

3. Przeznaczenie nieruchomości:
Działki nr: 1187, 1188 i 1189 położone w obrębie Łukawiec gm. Wielkie Oczy znajdują się w terenach, dla których Gmina Wielkie Oczy nie posiada opracowanego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielkie Oczy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr 118/XXII/2001 z dnia 20.11.2001 r. i Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/24/2005 z dnia 24.11.2005 r. działki te położone są w terenie obejmującym „odwierty kopalniane i drogi dojazdowe”.

4. Cena nieruchomości (po zaliczeniu na jej poczet kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości): 1 653,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100).

5. Nieruchomość gruntowa została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego – zgodnie z art. 32 ust. 1 i 1a, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

7. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 01.03.2021 r.

                                                                                    Starosta
                                                                          mgr Zenon Swatek

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 13:08

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 13:08

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 722
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-13 13:09:10