Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Naczelnik: Bogdan Skibiński


Wydział załatwia sprawy w dniach i godzinach pracy Starostwa

Podstawowe zadania wydziału

Do podstawowych zadań Referatu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Łowiectwa należy:
 

 1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym określanie zadań dla ich właścicieli w zakresie powszechnej ochrony lasów i trwałości ich użytkowania, w przypadku nie wykonywania tych obowiązków,
 2. przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
 3. prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanów w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
 4. przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów,
 5. wydawanie nadleśnictwom opinii w zakresie rocznego planu zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 6. wydawanie decyzji o stwierdzeniu prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej oraz wydawanie decyzji w sprawie przekazania na nabywcę, praw i obowiązków związanych z prowadzeniem upraw leśnych w przypadku sprzedaży gruntu, na którym znajduje się uprawa leśna założona w oparciu o przepisy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
 7. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych powstałych w wyniku zalesień gruntów rolnych oraz odnowień,
 8. cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna,
 9. przygotowywanie decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny, w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 10. zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz rozpatrywanie zastrzeżeń i wniosków wnoszonych w stosunku do projektów tych planów, zlecanie sporządzania aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasów, zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu,
 11. przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów,
 12. zlecanie wykonywania inwentaryzacji stanu lasów dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, oraz przygotowywanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
 13. kontrolowanie realizacji zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz w wydanych decyzjach,
 14. przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
 15. prowadzenie w BIP publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 16. wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia nieruchomości dokumentacją uproszczonego planu urządzenia lasu, w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu leśnego,

  w zakresie ochrony przyrody:

 17. prowadzenie rejestru zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom handlu nimi, zgłoszonych do rejestru przez posiadaczy i prowadzących hodowlę oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru,
 18. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ustalanie opłat i kar administracyjnych, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,
 19. wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne oraz ustalanie wysokości odszkodowania z tego tytułu w przypadku braku umowy stron,
 20. udzielanie zgody na odstępstwo od wymagań w zakresie sytuowania drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej, po uzgodnieniu z właściwym zarządcą,

  w zakresie prawa łowieckiego:

 21. przygotowywanie zgody Starosty, w szczególnych przypadkach, na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny,
 22. przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 23. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
 24. przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania oraz nieodpłatne poświadczenie własnoręczności podpisu właściciela nieruchomości
 25. przygotowywanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.


Do podstawowych zadań Referatu Ochrony Zasobów  Środowiska i Edukacji Ekologicznej należy:

w zakresie gospodarki wodnej :

 1. udostępnianie organizatorowi kąpieliska, na jego wniosek, informacji które mogą być wykorzystane przy sporządzaniu profilu wody w kąpielisku i pobieranie opłat za jej udzielenie,
 2. realizowanie zadań ochrony przed powodzią na podstawie porozumienia zawartego  z Wodami Polskimi o którym mowa w art.213 ust.3 ustawy –Prawo wodne,
 3. przyjmowanie od ministra właściwego ds. gospodarki wodnej map zagrożenia powodziowego,
 4. zgłaszanie uwag do projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym podanych do publicznej wiadomości przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej,
 5. przekazywanie posiadanych danych niezbędnych do przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, sporządzania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
 6. realizowanie zadań przeciwdziałania skutkom suszy, na podstawie „Planu”   przygotowanego przez Wody Polskie,
 7. zgłaszanie uwag do projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz jego aktualizacji,
 8. przekazywanie posiadanych danych niezbędnych do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz jego aktualizacji,
 9. wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących znajdujących się w granicach powiatu na podstawie porozumienia zawartego z Wodami Polskimi,
 10. gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną, stanowiącym własność Skarbu Państwa,
 11. przygotowywanie opinii Starosty w sprawie powołania/odwołania kierownika nadzoru wodnego,
 12. przygotowywanie, na podstawie sprawozdania kierownika nadzoru wodnego, projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami,
 13. zgłaszanie uwag do dokumentów opracowanych przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, dotyczących w szczególności przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza oraz projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
 14. przekazywanie posiadanych danych niezbędnych do przygotowania planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
 15. przekazywanie danych wchodzących w zakres informacji gromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami prowadzonym przez Wody Polskie,
 16. przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń  wodnych oraz na finasowanie inwestycji oraz sposobu ich rozliczania,
 17. przygotowywanie projektu umowy w sprawie udzielenia dotacji o których mowa w pkt.16,
 18. przygotowywanie projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia statutu spółki wodnej,
 19. prowadzenie spraw związanych ze sprawowanym przez Starostę nadzoru nad spółkami wodnymi,
 20. przygotowywanie decyzji Starosty o rozwiązaniu zarządu spółki wodnej oraz decyzji o rozwiązaniu spółki i wyznaczeniu likwidatora,
 21. przygotowywanie wniosku Starosty o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej

  w zakresie rybactwa śródlądowego:

 22. wydawanie kart wędkarskich,
 23. rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
 24. przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej i opracowanie projektu regulaminu Straży,
 25. wydawanie legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej,

  w zakresie postępowania z odpadami:
 26. wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów w przypadkach innych niż omówione w art.41 ust.3 pkt 1 ustawy o odpadach, cofanie zezwoleń,
 27. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów w przypadkach innych niż omówione w art.41 ust.3 pkt 1 ustawy o odpadach,
 28. przekazywanie marszałkowi województwa kopii ostatecznych decyzji w zakresie gospodarki odpadami,
 29. korzystanie z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami („BDO”) administrowanej przez ministra właściwego do spraw środowiska,
 30. wydawanie decyzji o nałożeniu na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków,
 31. gospodarowanie odpadami z wypadków jeśli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego lub egzekucja okazała się bezskuteczna albo konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów,

  w zakresie ochrony środowiska

 32. przygotowywanie projektów powiatowych programów ochrony środowiska i przedkładanie ich zarządowi powiatu oraz opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
 33. sporządzanie co dwa lata raportów z wykonania programów ochrony środowiska, przedstawianie ich radzie powiatu oraz przekazywanie do organu wykonawczego województwa,
 34. nieodpłatne udostępnianie posiadanych danych organom które prowadzą państwowy monitoring środowiska,
 35. opiniowanie w części dotyczącej obszaru powiatu, projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie określenia programu ochrony powietrza, wykonywanie zadań określonych w programie,
 36. opiniowanie w części dotyczącej obszaru powiatu projektu uchwały sejmiku województwa w spawie działań krótkoterminowych, zmniejszających ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, podejmowanie działań określonych w planie działań krótkoterminowych na wniosek wojewódzkiego zespołu zarzadzania kryzysowego,
 37. opiniowanie projektu uchwały sejmiku wojewódzkiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw,
 38. planowanie i realizowanie działań w zakresie ochrony jakości wód,
 39. dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, pozyskiwanie od władającego powierzchnią ziemi informacji dotyczących potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi, aktualizowanie wykazu raz na dwa lata, przekazywanie wykazu i aktualizacji regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, przyjmowanie zgłoszeń w sprawie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 40. opiniowanie decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie ustalenia planu remediacji dotyczącego gruntów rolnych,
 41. przygotowywanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku   stwierdzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu,
 42. przygotowywanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie ograniczenia lub zakazania używania jednostek pływających po wodach stojących lub płynących, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia warunków akustycznych,
 43. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem co 5 lat map akustycznych na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, przekazywanie map właściwym organom wojewódzkim,
 44. przygotowywanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji,
 45. ustalanie wysokości odszkodowania na żądanie poszkodowanego w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska,
 46. przygotowywanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla zakładów i obiektów dla których taki obszar nie został utworzony przez sejmik województwa,
 47. przyjmowanie od prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia wyników pomiarów o których mowa w art. 147 ust.1,2 i 4  - Prawa ochrony środowiska,
 48. przygotowywanie projektu decyzji o nałożeniu na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art.147 ust.1,2  i 4,
 49. przygotowywanie projektu decyzji o nałożeniu na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku przedkładania staroście wyników pomiarów emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 149 ust.1,
 50. przyjmowanie zgłoszenia o funkcjonowaniu instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 51. przygotowywanie projektu decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu  do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny, która podlega zgłoszeniu,
 52. przygotowywanie projektu decyzji w sprawie ustalenia wymagań w zakresie ochrony środowiska, dotyczących eksploatacji instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 53. przygotowywanie projektu decyzji w sprawie nałożenia na zarządzających drogami, liniami kolejowymi, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomu substancji lub energii wykraczającego poza zakres określony ustawą,
 54. przyjmowanie od zarządzającego drogą, linią kolejową fragmentu mapy akustycznej obejmującego teren powiatu lubaczowskiego,
 55. przygotowywanie projektu pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:
  a) zintegrowanego,
  b) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  c) wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  d) na wytwarzanie odpadów,


 56. dokonywanie analizy pozwolenia zintegrowanego, przekazywanie wyników analizy prowadzącemu instalację oraz ministrowi ochrony środowiska, przygotowywanie projektu decyzji w sprawie wygaśnięcia, zmiany, cofnięcia oraz ograniczenia pozwolenia i przekazywanie tych decyzji ostatecznych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,
 57. przedstawianie ministrowi ochrony środowiska zapisu wniosku o pozwolenie zintegrowane w postaci elektronicznej w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, elektronicznej kopii pozwolenia zintegrowanego oraz decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane,
 58. nakładanie na prowadzącego instalację, dla której wymagany był raport, obowiązku sporządzenia i przedłożenia raportu końcowego, przesyłanie kopii raportu początkowego, kopii wyników badań lub kopii raportu końcowego regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu,
 59. na prowadzący instalacje podmiot korzystający ze środowiska obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
 60. nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska, w przypadku negatywnego oddziaływania na środowisko, obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego lub obowiązku uiszczenia na rzecz gminy kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,
 61. wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz występowanie z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli kontrola starosty stwierdziła naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska,
 62. organizowanie przedsięwzięć oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w  działaniach na rzecz ochrony środowiska,
 63. wnioskowanie do zarządu powiatu o zabezpieczenie środków finansowych  na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska  należących do powiatu określonych w art.403 – Prawa ochrony środowiska,
 64. wprowadzanie i aktualizacja informacji i danych do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nt. ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, prowadzonych przez Wydział,

  w zakresie rolnictwa:
 65. prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z organami powiatu,
 66. prowadzenie spraw związanych ze współpracą Inspekcji Weterynaryjnej z organami powiatu,

  w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

 67. prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
 68. przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
 69. prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
 70. przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów, obowiązku ich rekultywacji,
 71. przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 72. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
 73. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
 74. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.


Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Promocji i  Rozwoju Turystyki należy:

 1. organizacja wydarzeń turystycznych i promocyjnych powiatu,
 2. przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych Powiatu,
 3. promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu poprzez inicjowanie lub współudział w organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych form prezentacji,
 4. udział w targach krajowych i zagranicznych,
 5. współpraca z partnerami w regionie tj. Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną, Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną, Lokalną Organizacją Turystyczną „Roztocze”,
 6. obsługa i rozwój profili powiatu lubaczowskiego w mediach społecznościowych,
 7. kreowanie, wdrażanie i rozwój marki turystycznej powiatu,
 8. budowa, rozwój i promocja produktów turystycznych,
 9. projektowanie i przygotowanie wydawnictw promocyjnych,
 10. koordynowań zadań związanych z realizacją filmów promocyjnych, ukazujących atrakcje turystyczne powiatu,
 11. koordynowanie projektów związanych z przygotowaniem narzędzi promocji produktów turystycznych,
 12. prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem kontaktów i  współpracą Powiatu ze społecznościami lokalnymi innych państw,
 13. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizacją zadań z zakresu promocji i rozwoju turystyki.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2021-06-18 09:47
 • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 12:53

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1787
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-18 12:53:17