Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Starosta Lubaczowski


działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współużytkowników wieczystych.

1.    Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość położona w obrębie Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 4616/4 o pow. 4,3660 ha, 4619 o pow. 0,1970 ha, 4620 o pow. 0,8424 ha (łączna pow. 5,4054 ha), objętej księgą wieczystą nr PR1L/00033536/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.    Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest we wschodniej części miasta przy ulicy Sobieskiego, w atrakcyjnej części ze względu na pośrednie położenie w strefie zainwestowania produkcyjno – usługowego. Funkcja dominująca obszaru, na którym położona jest nieruchomość, to tereny zabudowy przemysłowej. Bezpośrednie sąsiedztwo to: tereny zabudowane o funkcji produkcyjnej i zakłady o profilu produkcji przemysłowej i mechanicznej, tereny częściowo mieszkaniowe jednorodzinne, tereny produkcyjno - magazynowe oraz droga publiczna wojewódzka nr 866 Dachnów – Budomierz prowadząca do przejścia granicznego z Ukrainą Budomierz – Hruszew. 
Nieruchomość położona jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lubaczów, teren przemysłowy – adaptowany kompleks zabudowy i urządzeń Zakładu Maszyn Budowlanych. Działka nr 4620 zainwestowana jest instalacją paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Nieruchomość posiada dostęp do energii, wody, kanalizacji i gazu na warunkach określonych przez gestorów tych sieci.

3.    Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość opisana w pkt 1 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa, uchwalonego przez Radę Miejską w Lubaczowie uchwałą nr 517/XLVIII/2022 z dnia 26.10.2022 r. nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolem „P” – tereny produkcyjne. Dla działki nr 4620 została wydana decyzja Burmistrza Miasta Lubaczowa o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 5/2020 z dnia 21.02.2020 r., w której ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,92 kWp z możliwością rozbudowy do 1000 kWp wraz z infrastrukturą techniczną – na rzecz Fabryki Maszyn Lubaczów Sp. z o.o. z/s w Lubaczowie.

4.    Cena sprzedaży nieruchomości wynosi: 1 746 576,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych).

5.    Nieruchomość gruntowa została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współużytkowników wieczystych – zgodnie z art. 32 ust. 1 i 1a, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6.    Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 2 lutego 2023 r. r.

7.    Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: https://powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiatlubaczowski.pl/37,xv-ogloszenia-pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.


Lubaczów, dnia 12.12.2022 r.

 

Starosta
mgr Zenon Swatek

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Kuraś
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-12-12 14:39
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-12-12 14:41

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 145
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-12 14:42:39