Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej użytków rolniczych na czas określony i trwały, naliczanie wysokości opłat rocznych na wyłączenie

1. Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wyłączenie z produkcji rolne użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I,II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, Vi VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne.
2. Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami organ wszczyna postępowanie administracyjne na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r., które zostaje zakończone wydaniem decyzji wyłączającej grunty z produkcji rolniczej.
3. Osoba która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych- także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.
4. Wyłączenie o pow. do 500 m2 pod cele budownictwa mieszkaniowego jest zwolnione z opłaty jednorazowej i opłat rocznych

Kogo dotyczy
Właścicieli nieruchomości / inwestorzy

Czas realizacji
Decyzja zezwalająca na trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych wydawana jest niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące.

Wymagane dokumenty
Wniosek

• decyzja ostateczna o warunkach zabudowy (w przypadku kopii każda ze stron musi być   uwierzytelniona),
• mapa uzupełniająca do wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
• wykaz zmian gruntowych (stan dotychczasowy, stan nowy- opatrzony podpisem uprawnionego geodety  wraz z pieczęcią PODGiK),
• projekt zagospodarowania działki wraz ze sporządzoną legendą oraz szczegółowym bilansem  działki, opatrzony podpisem uprawnionego projektanta),
• zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym- nakaz płatniczy (w przypadku kopii, uwierzytelniony nakaz płatniczy)

Opłaty
Decyzje zezwalające na trwałe wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie zwolnienia określonego w części III, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 , poz. 1827). Opłata skarbowa w przypadku załączania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
 
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lubaczowa lub Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, bądź na rachunek Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, nr konta 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002

Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje wniesienie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia z 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U. z 2017r. ,poz. 1161)
2. Ustawa  z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 1827).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2017r., poz. 1257.)

Dane urzędu
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Dane adresowe
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Miejsce składania dokumentów
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska I piętro, pok. Nr 19 albo w Sekretariacie Starostwa pok. Nr 9

Dni i godziny
Pon - pt   7:00  - 15:00

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 11:34

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2089
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 11:34:46