Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Doręczanie dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych.

Dokumenty elektroniczne w sprawach jak wyżej będą mogły być doręczane (dostarczane) do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie również na informatycznych nośnikach danych. Informujemy więc, że starostwo będzie akceptowało dokumenty elektroniczne zapisane na:  dysku CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW lub urządzeniu typu Pen Drive.

Akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych doręczanych do starostwa za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych.

Dokumenty elektroniczne doręczane do starostwa za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych powinny posiadać struktury fizyczne akceptowane przez system teleinformatyczny używany w starostwie do realizacji zadań publicznych. W związku z powyższym informuje się, że:
 do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne akceptowane będą (są) ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .txt, .doc, .docx,  .pdf, .rtf oraz Open Document wersja 1,0;
 do danych zawierających informację graficzną akceptowane będą (są) ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .jpg (.jpeg);
 do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane będą (są) ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danychwytworzone w standardzie .zip, oraz .rar.

Dokumenty takie powinny też odpowiadać ich zakresowi użytkowemu określonemu przez starostwo w formie odpowiednich wzorów wniosków, podań i innych dokumentów wymaganych do wszczęcia i załatwienia spraw z zakresu zadań publicznych należących do jego właściwości. Akceptowane zatem będą dokumenty elektroniczne o zakresie użytkowym określonym w tych wzorach dostępnych na stronie BIP-u  Starostwa.

Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych niezbędnych do otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru.

Dokumenty elektroniczne doręczane do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznym nośniku danych muszą być:

opatrzone kwalifikowanym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne lub profilem zaufanym ePUAP (dotyczy elektornicznej skrzynki podawczej)
opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,
wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, koni trojańskich oraz innego szkodliwego oprogramowania.

Urzędowe poświadczenie odbioru.
Nadawca dokumentu elektronicznego doręczonego do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, otrzyma ze starostwa droga elektroniczną urzędowe poświadczenie odbioru.
W przypadku doręczenia do starostwa dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, starostwo, po przeniesieniu odebranego dokumentu elektronicznego z takiego nośnika do systemu teleinformatycznego, dokona zapisu urzędowego poświadczenia odbioru tego dokumentu na tym samym nośniku danych, z którego dokument ten został przeniesiony do tego systemu. Informatyczny nośnik danych zawierający dokument elektroniczny i urzędowe poświadczenie jego odbioru, w zależności od sposobu jego doręczenia do starostwa i zgodnie z wola nadawcy, może zostać przesłany mu pocztą lub odebrany osobiście ze starostwa ul. Jasna 1 ,pok. 2, w godzinach pracy urzędu. Urzędowe poświadczenie odbioru zawierać będzie pełną nazwę starostwa, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Zastrzeżenia.
1. Starosta Lubaczowski zastrzega, że w przypadku otrzymania dokumentu elektronicznego niespełniającego wszystkich wymagań określonych w niniejszej informacji, zaniecha podejmowania dalszych czynności związanych z realizacją procedury rozpatrywania wniesionej za jego pośrednictwem sprawy,
2. Starosta Lubaczowski informuje, że przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, nie będzie podejmował żadnych czynności związanych z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2020-09-21 11:50
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 12:02

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1693
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-21 12:02:33