Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współużytkowników wieczystych.

1. Oznaczenie nieruchomości:
     Nieruchomość położona w obrębie Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2552 o pow. 0,0424 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00025715/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Opis nieruchomości:
   Nieruchomość położona jest w strefie centralnej miasta Lubaczów na obszarze, na którym funkcją dominującą są tereny: zabudowy usługowej, usługowo-handlowej i handlowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość jest dobrze zagospodarowana i utwardzona, w większości zabudowana budynkiem usługowo-handlowym. Posiada dostęp do energii, wody, gazu, telefonu i kanalizacji poprzez przyłącza na warunkach określonych przez gestorów tych sieci. Obszar, na którym położona jest nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do komunikacji lokalnej i do podstawowego zaplecza bytowego.

3. Przeznaczenie nieruchomości:
     Działka nr 2552 położona w obrębie Lubaczów przy ulicy Legionów znajduje się na terenie, na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa, uchwalonego przez Radę Miejską w Lubaczowie uchwałą nr 103/XXIX/2021 z dnia 28 września 2001 r. z późn. zm., działka nr 2552 znajduje się w terenach usługowych, centrum administracyjno-usługowe. Działka ta położona jest w obszarze rewitalizacji i obszarze zdegradowanym, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U z 2020 r., poz. 802), wyznaczonym uchwałą nr 304/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Lubaczowa, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 12 kwietnia 2017 r., poz. 1457.

4. Cena nieruchomości: 26 373,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100).

5. Nieruchomość gruntowa została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współużytkowników wieczystych – zgodnie z art. 32 ust. 1 i 1a, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

7. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.


Lubaczów, dnia 09.08.2021 r.

                                                                           Starosta
                                                                     mgr Zenon Swatek

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 11:29

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 11:30

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 832
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-13 11:30:55