Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Podstawa prawna:
- art. 80 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r., poz. 613),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek,
2. Do wniosku należy załączyć:
- projekt robót geologicznych w 2 egz.,
- informację o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty mają być wykonywane - tytuł prawny do terenu,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Opłata skarbowa:
Od decyzji – 10,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lubaczowa, lub Starostwa Lubaczowskiego lub na rachunek w/w urzędu - Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, nr konta 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Uwagi!
a) Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
b) Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych
c) Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:
1) projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska;
2) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-02-08 08:37
  • zmodyfikował: Konrad Jedynowicz
    ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 08:39

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2359
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-08 08:40:21